A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Красимир, Николай и Здравко Якимовипонеделник, 04 Февруари 2019  45

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимир Якимов, Николай Якимов и Здравко Якимов е издадена Заповед № 34 от 30.01.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и (ПУП-ПР) в обхват на в обхват на УПИ ІХ-216 (отреден на част от ПИ 216 и ПИ 218), УПИ VІІІ-216, УПИ VІ-214, кв.31; УПИ ІІІ-219, кв.33 и част от улична регулация по ПУП на с.Долен.

Искането е за изменение на дворищно регулационните линии на част от УПИ ІХ-216 и УПИ VІІІ-216, кв.31 да минат по имотните граници на ПИ 216, в рамките на който да се обособи нов УПИ VІІІ-216 и нов УПИ ІХ-216, кв.31. За ПИ 218 се отрежда нов УПИ Х-218, кв.31 с площ 208 м2, като се премахне част от улична регулация-пътека, нереализирана (между о.т.281 и о.т.305) и западната регулационна линия минава по имотната му граница. Част от ПИ 218 с площ 20 м2 се придава към пътеката, като подход към УПИ ІІІ-219. (Предварителен договор № 217 от 30.11.2018 г.).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития