A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Красимир Биджоноввторник, 30 Август 2022  126

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Красимир Антонов Биджонов е издадена Заповед № 260 от 25.08.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-350032-за обществено обслужване, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.32 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ Х-За парк, кв.46 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.727 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.Да се промени южната регулационна линия на УПИ VІІ-350032 за общ.обсл., кв.46 по ПУП на гр.Златоград, като се включи общински терен с площ 72 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.727 по Кадастрална карта на гр.Златоград, участващ в УПИ Х-за парк, кв.46 по ПУП на гр.Златоград.

2.Да се промени северната регулационна линия на УПИ VІІ-350032 за общ.обсл., кв.46 по ПУП на гр.Златоград, като 45 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.35.32 остават в улична регулация.

Променя се предназначението на УПИ VІІ-350032 за общ.обсл., кв.46 по ПУП на гр.Златоград  и отреждането му за УПИ VІІ-35.32-Смесено предназначение, кв.46 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития