A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Канурови, Фердинандови и Джамбазовисряда, 31 Юли 2019  94

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Теменужка Кьорова, пълномощник на Иван Джамбазов и Марияна Канурова; Минка Канурова; Милена Фердинандова; Румяна Джамбазова и Камен Джамбазов е издадена Заповед № 289 от 30.07.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на  УПИ ІІ-111, УПИ ІІІ-123, УПИ ІV-123, УПИ V-123, кв.26 и улична регулация  от о.т.139 до о.т.204 по ПУП на с.Аламовци.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

1. Да се променят южните регулационни линии на УПИ ІІ-111, УПИ ІІІ-123, УПИ ІV-123, УПИ V-123, кв.26 по начин на ползване.

2. УПИ ІІІ-Озеленяване и УПИ VІІ да се премахнат.

3. Уличната регулация от о.т.139 до о.т.204 да се промени по начин на реализирането и.

4. От УПИ ІІ-111 и УПИ ІІІ-123 да се образуват следните нови урегулирани поземлени имоти – УПИ Х-111 и УПИ ХІ -111, 123 и УПИ ІІІ-123, кв.26  по ПУП на с.Аламовци.

Площите на урегулираните поземлени имоти засегнати от изменението са:

  • УПИ ІІІ-123, кв.26 е с площ 577 м2 (522 м2 са от ПИ 123 и 55м2 са общински);
  • УПИ ІV-123, кв.26 е с площ 719 м2 (716 м2 са от ПИ 123 и 3 м2 са общински);
  • УПИ V-123, кв.26 е с площ 723 м2 (парцела е образуван изцяло от ПИ 123);
  • УПИ Х-111, кв.26 е с площ 437 м2 (434 м2 са от ПИ 111 и 3 м2 са общински);
  • УПИ ХІ-111,123, кв.26 е с площ 553 м2 (316 м2 са от ПИ 111; 187 м2 са от ПИ 123 и 50м2 са общински).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.                                                         ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития