A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Галя Керменова и Милена и Асен Хаджимолловивторник, 21 Август 2018  30

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Галя Керменова, пълномощник на Милена Хаджимолова и Асен Хаджимолов е издадена Заповед № 249 от 13.08.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 31111.31.444 и ПИ с идентификатор 31111.31.445 по Кадастрална карта на гр.Златоград, за които в действащия ПУП на гр.Златоград са отредени УПИ ХХVІІІ-31.444 и УПИ VІІ-37,39, кв.8.

Искането е за промяна на дворищната регулация между УПИ ХХVІІІ-31.444 и УПИ VІІ-37,39, кв.8, като северната регулационна линия между двата парцела се измести на север с 3,00 метра и се придаде към УПИ ХХVІІІ-31.444 (ПИ с идентификатор 31111.31.444), за сметка на УПИ VІІ-37,39 (ПИ с идентификатор 31111.31.445).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития