A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от ЕТ „Красимир Димитров – Румен Димитровсряда, 11 Септември 2019  96

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от ЕТ “Красимир Димитров-Румен Димитров” е издадена Заповед № 328 от 09.09.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ V-Гаражи кв.20 и на част от подход за мост по ПУП на с.Ерма река.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени източната регулационна линия на УПИ V-Гаражи, кв.28 по ПУП на с.Ерма река, като към него се включи 10,00 м2 общински терен – част от подход за мост.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития