A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Димитър Хекимов, Марияна и Мария Аврамовисряда, 07 Август 2019  56

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Димитър Хекимов, Мариана Аврамова и Мария Аврамова е издадена Заповед № 297 от 07.08.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ І, кв.157 по ПУП на гр.Златоград, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.31.216 по Кадастрална карта на гр.Златоград и улична регулация от о.т. 1070 до о.т.1080 по ПУП на гр.Златоград, отредена на част от ПИ с идентификатор 31111.31.217 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени южната улично-регулационна линия (от о.т. 1070 до о.т. 1080) на УПИ І, кв.157 по ПУП на гр.Златоград, като тя мине по имотна граница, между ПИ с идентификатор 31111.31.216 и ПИ с идентификатор 31111.31.217 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития