A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Борис Гюнелиевсряда, 04 Октомври 2017  27

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Борис Гюнелиев е издадена Заповед № 293 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХVІІІ-34.101, отреден на ПИ с идентификатор 31111.34.101, част от ПИ с идентификатор 31111.34.103 и част от ПИ с идентификатор 31111.34.102 по Кадастрална карта на гр.Златоград и УПИ ХVІІ-34.102, кв.101 по ПУП на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда:

  • Северната регулационна линия на УПИ ХVІІІ-34.101, кв.101 да мине по граница на ползване, като 8 м2 от УПИ ХVІІ-34.102 се включат в УПИ ХVІІІ-34.101 и 2 м2 от УПИ ХVІІІ-34.101 се включат в УПИ ХVІІ-34.102, съгласно Предварителен договор за замяна на недвижим имот с рег.№ 1096/17.05.2017г.).
  • Южната регулационна линия на УПИ ХVІІІ-34.101, кв.101 да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.34.101 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В УПИ ХVІІІ-34.101 се включва общински терен, представляващ част от ПИ с идентификатор 3111.34.103, съгласно Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 112 от 03.08.2017 г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития