A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Благой Василевсряда, 19 Юни 2019  36

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Благой Василев е издадена Заповед № 225 от 17.06.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР в обхват на УПИ ХVІІ-34.102, кв.101 по ПУП на гр.Златоград, отреден на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.34.102, на част от ПИ с идентификатор 31111.34.109 и на част от ПИ с идентификатор 31111.34.103 по Кадастрална карта на гр.Златоград и УПИ VІІ-34.109, кв.101 по ПУП на гр.Златоград, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.34.109 и на част от ПИ с идентификатор 31111.34.103 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени регулационната линия между УПИ ХVІІ-34.102 и УПИ VІІ-34.109, като тя мине по имотна граница, деляща ПИ с идентификатор 31111.34.102 и ПИ с идентификатор 31111.34.109 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

 В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития