A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление на Кмета на Община Златоградвторник, 09 Януари 2018  29

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Кмета на Община Златоград е издадена Заповед № 7 от 08.01.2018г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІV-озеленяване и общ.обслужване, кв.69А и част от речно корито по ПУП на гр.Златоград, отреден па ПИ с идентификатор 31111.36.369 и ПИ с идентификатор 31111.36.370 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда:

  • Южната регулационна линия на УПИ ХІV-озеленяване и общ.обслужване, кв.69А да мине по южната имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.36.369 и ПИ с идентификатор 31111.36.370- материализирана с изградена стоманобетонова стена по левия бряг на река Върбица.
  • Северната регулационна линия на УПИ ХІV-озеленяване и общ.обслужване, кв.69А да мине по северната имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.36.369 и ПИ с идентификатор 31111.36.370, материализирана с изграден тротоар.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития