A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Уведомление по чл.66 от АПК във връзка с чл.66 от ЗМДТпетък, 28 Октомври 2022  273

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Златоград, уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка за годишния размер на разходите за събиране, включително разделно на битови отпадъци и транспортиране до съоръжения и инсталации; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в населените места и селищните образувания в Община Златоград за 2023г.

Съгласно чл.66, ал.3 от ЗМДТ и чл. 16, ал.2 от Наредба № 8 на Общински съвет  Златоград, за определяне и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общински съвет, въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за събиране, включително разделно на битови отпадъци и транспортиране до съоръжения и инсталации; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в населените места и селищните образувания в Община Златоград.

Със свое предложение, Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев, предлага проект на план-сметка за разходите през 2023 г. и годишния размер на такса битови отпадъци за 2023 г.

На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК, заинтересованите  лица могат да участват в производството по издаване на акта, чрез представяне на писмени предложения и възражения на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград, в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

Публикувано на официалната интернет страница на Община Златоград на 28.10.2022г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Предложение за план-сметка и такса битови отпадъци за 2023 год
Проект на План-сметка за 2023 год. по дейности, приложение №1
Проект на План-сметка за 2023 год. по населени места, приложение №2


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития