A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОбявиОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  24
Във връзка със Заповед № 414/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № E 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.20.173 по КК на гр. Златоград с обща площ 1831 кв.м. (хиляда осемстотин тридесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Дългата бърчина"

ОБЯВА

петък, 21 Ноември 2014  29
Във връзка със Заповед № 420/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влезли в законна сила Решения № E 781/29.07.2014 г. и № Е 796/25.08.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.11.52...

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 14 Ноември 2014  24
Община Златоград, област Смолянска обявява, че във връзка с постъпило предложение за промяна на ПУП от „СКАТ” ООД, в който от УПИ II-курортен хотел, почивен дом, землище Златоград...

ЗАПОВЕД

понеделник, 03 Ноември 2014  26
На основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и протокол на комисията, назначена със Заповед № 413/02.10.2014 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от повторно проведен на 31.10.2014 г. публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем

ЗАПОВЕД

понеделник, 03 Ноември 2014  24
Във връзка със Заповед № 295/04.09.2014 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № E 772/29.07.2014 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот

ОБЯВА

сряда, 29 Октомври 2014  32
Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 ноември 2014 година започва приемането на декларациите по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2015 година.

ЗАПОВЕД

понеделник, 13 Октомври 2014  29
ЗАПОВЕД относно: Определяне на вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на Община Златоград през 2015 г....

ЗАПОВЕД

понеделник, 13 Октомври 2014  21
Заповед относно: Непроведен публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение от 32 кв.м., находящо се в източната част на метален павилион, ул. “Васил Левски”, с. Старцево

ОБЯВА

петък, 19 Септември 2014  24
Община Златоград , на основание чл. 62а, ал. З от Закона за водите, публично оповестява, чрез приложено съобщение, че е открита процедура за за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 31111.36.136 по КККР на гр. Златоград, Община Златоград, Област Смолян.

ЗАПОВЕД

сряда, 17 Септември 2014  36
Заповед относно определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 261/30.07.2014 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.150 с площ 898 кв.м.

ЗАПОВЕД

сряда, 17 Септември 2014  25
Заповед относно определяне на спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 260/30.07.2014 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.36.149 с площ 368 кв.м.

ОБЯВА

петък, 05 Септември 2014  20
Общинска администрация Златоград уведомява, че със Заповед № 293/04.09.2014 г. на кмета на община Златоград е удължен срока за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет...

ОБЯВА

сряда, 20 Август 2014  25
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява…

ЗАПОВЕД

понеделник, 04 Август 2014  23
Заповед относно определяне спечелилия публично оповестения търг, открит със заповед № 129/27.06.2014 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 12 кв.м., находяща се на първи етаж от двуетажна масивна сграда (кметство) със застроена площ 88,62 кв. м.

ОБЯВА

четвъртък, 24 Юли 2014  24
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 733 от 26.06.2014 г. на Общински съвет Златоград е одобрен ПУП – ПРЗ в обхват на ПИ с идентификатор 31111.3.103

ОБЯВА

петък, 11 Юли 2014  23
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

ОБЯВА

понеделник, 16 Юни 2014  25
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

ЗАПОВЕД

понеделник, 09 Юни 2014  26
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия конкурса, открит със за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот, за изграждане на бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги

ОБЯВА

сряда, 21 Май 2014  21
Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява…

ОБЯВА

сряда, 02 Април 2014  28
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Е 644 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвянето на ПУП - Парцеларен план...

ОБЯВА

четвъртък, 27 Март 2014  20
Обява: Оносно инвестиционно намерение на Община Златоград и кметство Долен

ЗАПОВЕД

четвъртък, 06 Март 2014  22
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява...

ЗАПОВЕД

петък, 31 Януари 2014  25
Заповед № 45/2013г. на кмета на община Златоград за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

петък, 31 Януари 2014  27
Заповед № 540/2012г. на кмета на община Златоград за прекратяване на категоризация

ЗАПОВЕД

вторник, 14 Януари 2014  28
ЗАПОВЕД относно непроведен публично оповестен търг с явно наддаване, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило искане с вх. № 94-00-96/07.01.2014 г., подадено от Митко Николов Вълчев – участник в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.137 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 591 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и един квадратни метра), находящ се в местността „Абови колиби”

ЗАПОВЕД

вторник, 14 Януари 2014  28
ЗАПОВЕД относно непроведен публично оповестен търг с явно наддаване, поради възникнали обстоятелства направили невъзможно откриването му – постъпило искане с вх. № 94-00-96/07.01.2014 г., подадено от Митко Николов Вълчев – участник в публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.3.135 по КК на гр. Златоград с обща площ 3 577 кв.м., находящ се в местността „Абови колиби”

ОБЯВА

понеделник, 06 Януари 2014  26
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 584 от 20.12.2013г. на Общински съвет Златоград е допусната поправка на очевидна техническа грешка...

ОБЯВА

понеделник, 06 Януари 2014  23
Обява за открита процедура за издаване на разрешително за изземване на инертен материал от р. Неделинска, землище с. Долен

ЗАПОВЕД

четвъртък, 12 Декември 2013  22
Заповед относно определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 457/28.10.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 18 кв.м. (офис № 11), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион”

ОБЯВА

петък, 22 Ноември 2013  24
Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява...

ОБЯВА

понеделник, 18 Ноември 2013  21
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 08.01.2014 г. в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване

ЗАПОВЕД

четвъртък, 17 Октомври 2013  20
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 379/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, за продажба на общински недвижим имот - масивна сграда със застроена площ 30 кв.м., със застроен и незастроен терен с обща площ 225 кв.м., с кадастрален № 2 по частичен кадастрален план на с. Страшимир

ЗАПОВЕД

понеделник, 14 Октомври 2013  22
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия конкурса, открит със Заповед № 382/03.09.2013 г. на кмета на община Златоград, за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м. на първи етаж от жил. блок с. Старцево

ОБЯВА

вторник, 01 Октомври 2013  30
Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври 2013 година започна приемането на декларациите по чл.23, т.1 от Наредба № 8 на ОбС – Златоград, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци”...

ЗАПОВЕД

вторник, 01 Октомври 2013  29
ЗАПОВЕД относно: Определяне на видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват на територията на община Златоград през 2013 г...

ОБЯВА

вторник, 03 Септември 2013  23
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград и кметство Пресока уведомяват за инвестиционно намерение: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3127 /ІІІ-8652 Неделино - Старцево/ - Пресока – махала „Читакови колиби, от км. 0+000 до км. до км. 4+080” , община Златоград

ОБЯВА

вторник, 03 Септември 2013  28
Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.10.2013 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: обособена част от 171 кв.м. на първи етаж от жил. блок с. Старцево

ЗАПОВЕД

четвъртък, 22 Август 2013  28
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: първи етаж с площ от 126 кв.м. от масивна сграда на един етаж и приземен етаж със застроена площ 126 кв.м., находяща се в УПИ І – Производствен цех, кв. 21 по плана на с. Аламовци, общ. Златоград

ЗАПОВЕД

петък, 09 Август 2013  23
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване наддаване за продажба на общински недвижим имот – мазе № 6 с брутна площ 8,37 кв.м., от тях нетна площ на мазето 5,70 кв.м., ведно с 2,60 % идеални части от общите части (коридори), находящо се в бивша котелна парна централа, представляващ полуподземен зимен етаж с обща площ 437 кв.м., от масивна десететажна сграда със застроена площ 437 кв.м., ул. “Рожен”

ЗАПОВЕД

сряда, 31 Юли 2013  25
ЗАПОВЕД относно: Определяне спечелилия публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение с площ от 8 кв.м. (офис № 4), находящо се на първи етаж – източно крило от четириетажна масивна сграда “Ученически пансион” гр. Златоград

ОБЯВА

понеделник, 29 Юли 2013  23
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от Църковно настоятелство, при църква „Св. Георги”, гр. Златоград

ОБЯВА

понеделник, 29 Юли 2013  22
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Старс-1Б” ООД

ОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  22
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение на Община Златоград и кметство Старцево за реализация на обект

ОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  23
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение на Община Златоград и кметство Долен за реализация на обект

ОБЯВА

вторник, 23 Юли 2013  28
Община Златоград съобщава за инвестиционно намерение за реализация на обект

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  26
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  26
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  24
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение

ОБЯВА

петък, 19 Юли 2013  24
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение на община Златоград

ОБЯВА

вторник, 09 Юли 2013  22
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Мобилтел” ЕАД гр. София

Актуално
Предстоящи събития