A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

НовиниСедмица на отворените врати за ранно откриване на туберкулоза

петък, 21 Юни 2024  22
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян и РЗИ Смолян организират „Седмица на отворените врати“, която включва безплатни прегледни за туберкулоза на всички желаещи, без значение от здравноосигурителният им статус.

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 13 Юни 2024  35
Общинска администрация Златоград уведомява, че съгласно разпоредбата на чл.8, т.1 и т.7 от Наредба № 5 за управление на отпадъците на територията на Община Златоград, е забранено изхвърлянето на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск...

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 29 Май 2024  73
за изготвен ПРОЕКТ на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на Община Златоград

„Аз за моята община: един проблем – едно решение"

петък, 17 Май 2024  138
Във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление -12 октомври, екипът на НСОРБ инициира провеждането на второто издание на Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение". 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

понеделник, 13 Май 2024  139
Дирекция „Бюро по труда” гр. Златоград уведомява, че на 15.05.2024г. /сряда/, от 10,30 часа, на площада пред сградата на Общинска администрация Златоград, ще се проведе „Ден на отворените врати“.

Проект на правилник

сряда, 24 Април 2024  198
Проект на правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИК НА ЗЛАТОГРАДСКОТО ЧЕВЕРМЕ - 10, 11 и 12 май 2024 г.

понеделник, 08 Април 2024  6509
10 май 2024 г. /петък/ 18:30 ч. - 19:00 ч. - Шоу програма с Шкумбата Място: Централен площад 19:OO ч. - 20:00 ч. - Танцова формация "Елика" Място: Централен площад

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

петък, 22 Март 2024  254
Проект на Наредба за предоставяне на парични средства на служителите в Общинска администрация Златоград, назначени по трудов договор, за представително облекло

СЪОБЩЕНИЕ по ПРОЕКТ на Правилник

петък, 22 Март 2024  244
ПРОЕКТ на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Златоград

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 21 Март 2024  156
По повод отбелязването на 100 годишнината от рождението на златоградския автор Станислав Сивриев, Община Златоград обявява Конкурс за национална литературна награда „Станислав Сивриев“, организиран съгласно Статута за наградата.

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 14 Март 2024  84
Уважаеми жители на Община Златоград, Ежегодната пролетната кампания  за "По-чист, по-зелен и цветен Златоград", организирана от Община Златоград, ще се проведе от 15 март до 15 април 2024 г.  В периода на кампанията се предвиждат следните мероприятия:

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 06 Март 2024  289
за открито производство по одобряване на кадастрални карти и кадастрални регистри по населените места в Община Златоград

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 01 Март 2024  132
на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 01 Март 2024  97
на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, 29 Февруари 2024  205
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Общинска администрация Златоград в изпълнение на чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните в съответното землище.

СЪОБЩЕНИЕ

вторник, 27 Февруари 2024  110
Уважаеми жители и гости на Община Златоград,  На 3 март отбелязваме Националния празник на Република България и 146 години от Освобождението на България от османско иго. Тържественото поднасяне на венци и цветя, по повод годишнината, ще започне в 10,00 часа, на 03.03.2024 година (неделя), от Паметника на независимостта и братя Родопски. 

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 19 Февруари 2024  69
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че на основание чл. 125 от Закона за горите, е издадена Заповед № 62/19.02.2024 г. на Кмета на Община Златоград, с която е забранена пашата на селскостопански животни в определени горски територии, държавна собственост.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 16 Февруари 2024  84
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Във връзка с нормалното протичане на Трифониада 2024 на 17.02.2024 г. (събота), от 11,00 до 13,00 часа се затварят за движение на моторни превозни средства улица „Стефан Стамболов” - в участъка от заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък” до сградата на Ел. подстанция – Златоград; свързващите отсечки между улиците „Ахрида” и „Стефан Стамболов” и улица „Ахрида” - в участъка от паркинга към Музей на просветното дело Златоград към заведение за хранене и развлечение „Кафе на пясък”.

ПОКАНА

понеделник, 29 Януари 2024  99
Уважаеми жители и гости на Община Златоград, Тази година се навършват 146 години от първото Освобождение на град Златоград. По повод годишнината, на 31.01.2024 г. (сряда), в 11.30 часа, тържествено ще се поднесат венци и цветя пред паметната плоча на генерал Черевин.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

четвъртък, 25 Януари 2024  115
Уважаеми жители на Община Златоград, Уведомяваме Ви, че започва приемът на Заявления, относно снабдяването на населението с дърва за огрев за 2024 г. Съгласно чл.111, ал.6 от Закона за горите, право да закупят дървесина от склад или стояща дървесина на корен имат физически лица, представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес, в съответното населено място, по изготвен списък от кмета на населеното място;

Стартира заплащането на местните данъци и такси за 2024 г.

четвъртък, 25 Януари 2024  174
Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци за 2024 г. са, както следва: ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

петък, 19 Януари 2024  127
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград

ПОКАНА

петък, 19 Януари 2024  251
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

петък, 19 Януари 2024  161
за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Златоград

ПОКАНА

петък, 12 Януари 2024  156
за публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост в Община Златоград за периода 2023 – 2027 г. и Проект на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост в Община Златоград за 2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 11 Декември 2023  230
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     Във връзка с отворената за кандидатстване с проектни предложения Процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, ви уведомяваме, че кандидатствалите по първата покана Сдружения на собственици могат да кандидатстват и по втората покана.

Уведомление по чл.66 от АПК във връзка с чл.66 от ЗМДТ

понеделник, 27 Ноември 2023  340
На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Златоград, уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План – сметка за годишния размер на разходите за събиране, включително разделно на битови отпадъци и транспортиране до съоръжения и инсталации

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 11 Октомври 2023  706
Уважаеми жители на Община Златоград, Общинска администрация Златоград ви уведомява, че от 1 ноември 2023 г. започва приемане на декларации (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 29 Септември 2023  1229
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,             Във връзка с отворената за кандидатстване с проектни предложения процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че Община Златоград ще приема заявления за кандидатстване по процедурата до 29.12.2023г.

Международна среща, за разпространение на проектни резултати, се състоя в Златоград

четвъртък, 28 Септември 2023  596
Днес, 28.09.2023 г. , Община Златоград, с участието на своите партньори, организира работна международна среща за разпространение на резултатите по проект „COM-SET“ - „Професионално образование и обучение по БИЗНЕС ориентирано социално предприемачество». В продължение на две години, Община Златоград, в партньорство с Асоциация «Мария Кюри-МСА», клон Смолян, Стопанска академия Д.А.Ценов, гр. Свищов, Университета Бакиркай, гр. Измир и белгийската неправителствена организация Фоеникс КМ, реализираха проект, който има за цел да внедри иновативен метод на предприемачество, съчетаващ класическите бизнес цели със социални ценности.

ПОКАНА

понеделник, 18 Септември 2023  303
ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 01 Септември 2023  203
Прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

петък, 01 Септември 2023  248
Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

четвъртък, 17 Август 2023  617
Уважаеми съграждани, Във връзка с приетия от Народното събрание Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в Държавен вестник, бр.66 от 01.08.2023 г. и в изпълнение на нормативните изисквания за представяне на проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Ви каня да участвате в общественото обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 14 Август 2023  102
Уважаеми жители на Община Златоград, В бр. 67 от 04.08.2023 г. на Държавен вестник е публикувано изменение и допълнение на чл. 111 от Закона за горите, отнасящо се до реда и начина за задоволяване на нуждите от дърва за огрев на местното население за предстоящия отоплителен сезон.

Екопътека „Малката Кръстата гора“

вторник, 25 Юли 2023  629
Малката Кръстата гора е енергийно, мистично и вълшебно място около Златоград. Четири параклиса, строени в четирите края на града, образуват мислената линия на кръст, който пази града от беди.

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 14 Юли 2023  200
При извършен плануван ежегоден мониторинг на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, на обществена чешма „Буньов врис“ в гр. Златоград и взетите проби от нея от „Районна здравна инспекция“ Смолян, се установи завишаване на нормите на част от показателите. Във връзка с предписание на РЗИ, са предприети действия за извършване на профилактика на водоизточника.

ИНФОРМАЦИЯ

сряда, 12 Юли 2023  248
Община Златоград, заедно с общините Димитровград и Любимец, неправителствените организации в обществена полза „Фабрика за екологични инициативи“ и Клуб „Икономика 2000“ и партньорът от Норвегия IOWA AS, започнаха изпълнението на проекта „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“.

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИК НА КАФЕТО

петък, 30 Юни 2023  429
30 юни 18:00 часа – Романтиката на старите градски песни и група „Златен полъх“ Кафе изживяване с представяне на изложителите на кафе и специалното участие на Българската кафе асоциация 19:00 часа – На златоградска сцена с Папи Ханс, кафе и кекс 20:00 часа – Звездна нощ и електронно звучене, рок, ретро мотиви, DJ Boris VERONA и още нещо… 21:00 часа – Лятно кино с „Игра на доверие“

ПОКАНА

понеделник, 26 Юни 2023  539
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2022 Г.

Проект

четвъртък, 15 Юни 2023  394
на Правила за финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Златоград

СЪОБЩЕНИЕ

понеделник, 12 Юни 2023  127
ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

петък, 02 Юни 2023  491
От днес, 02.06.2023 година, е отворена за кандидатстване с проектни предложения процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Юни 2023  153
Прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

четвъртък, 01 Юни 2023  116
Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Приключи кандидатстването по по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

четвъртък, 01 Юни 2023  648
В срока за подаване на проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Община Златоград подготви и подаде за одобрение 35 жилищни сгради.

СЪОБЩЕНИЕ

сряда, 31 Май 2023  119
Уважаеми жители на Община Златоград, Обявяваме окончателните списъци на лицата, подали заявление по постоянен или настоящ адрес в населените места от Община Златоград, за закупуване на дървесина от склад или стояща дървесина на корен.

О Б Я В А

вторник, 30 Май 2023  91
Уважаеми съграждани, Информираме ви, че на 02.06.2023 г. (петък), ще се проведат следните дейности: 1. Дезакаризация на тревните площи на обществени места, които ще бъдат обработени с препарати против кърлежи и бълхи. Пръскането против кърлежи е предвидено да започне в 06.00 часа на 02.06.2023 г.  Влизането в обработените терени е забранено!

Проект „e-Social Health Care”

понеделник, 29 Май 2023  241
Проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, който изпълнява Община Златоград, впечатли националната ни телевизия, която посети златоградската болница...

Златоградчанинът Делчо Дедьов се класира на 4 място в атрактивното състезание по планинско колоездене Epic Enduro

четвъртък, 18 Май 2023  231
Златоградчанинът Делчо Дедьов се класира на 4 място в атрактивното състезание по планинско колоездене Epic Enduro Blagoevgrad, което даде началото на Ендуро сезон 2023 в България. Ендуро е една сравнително нова дисциплина в планинското колоездене и представлява комбинация от спускане на етапи, като велосипедистите се състезават за най-добро общо сумарно време от всички етапи.

Актуално
Предстоящи събития