A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоград с нов одобрен проект по програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013събота, 15 Декември 2012  1132

Община Златоград, в партньорство с община Чепеларе и гръцката Периферия Източна Македония и Тракия спечелиха проект по четвъртата покана за набиране на стратегически проекти по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
С финансовата подкрепа на Европейския съюз ще бъдат разплатени дейности с трансграничен характер, които имат голямо значение за развитието на трансграничния регион.
През последните години община Златоград се утвърждава като предпочитана туристическа дестинация, а с отварянето на трансграничния пункт «Златоград- Термес – Ксанти» интерес към нея прояват вече и гръцки граждани. Географското положение на община Златоград, което я прави вход на Република България за чуждестранни туристи, поставя властите пред отговорността да осигурят подходяща инфраструктура, така че транспортният поток от автомобили да се придвижва безопасно от и до новопостроения международен трансграничен път Република България-Република Гърция. След откриването на ГКПП, община Златоград предприе действия, свързани с реконструкция и благоустрояване на съществуващата пътна инфраструктура в града и свързването ѝ с новия трансграничен път, така че да може да се поеме увеличения пътникопоток.
С цел организацията и облекчаването на пътникопотока, както и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили, с отваряне на четвъртия граничния преход между България и Гърция и въвеждане в експлоатация на международния път Златоград – Термес - Ксанти, община Златоград възложи изготвянето на Градоустройствено комуникационно трасе, обединяващо движението на автомобили от Смолян и Кърджали в посока Република Гърция.
Част от това трасе е проекта, с който кандидатствахме и който е част от по-голям проект: „Ремонт и разширение на подход към път Златоград- вр.Костадин-ГКПП с Република Гърция”, включващ два подобекта: „Разширение на улица „Беловидово” и подход към път Златоград – вр.Костадин/ГКПП” и „Изграждане на пътен мост при „Вунцовата воденица”. С реализацията на заложените дейности се постига поставената цел, свързана с организация и облекчаване на пътнико потока, както и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили по трансграничния коридор Златоград-Термес-Ксанти.
Факт, който определя голямото, не само регионално и национално, но и трансгранично значение на проекта.
Програмата ще финансира изграждане на пътен мост при „Вунцовата воденица”. Обектът притежава всички необходими разрешителни и други документи, съгласно ЗУТ и свързаните с него наредби.
Изпълнени са строителни дейности, по издадено строително разрешение № 67/01.12.2008 г., влязло в сила на 20.12.2008 г. Строителството се изпълнява по договор с изпълнител „КРИС – МТ” ООД гр. Мадан, избран след проведена обществена поръчка. По изпълнението на целия обект няма констатирани нарушения от одитни и други компетентни органи, както и констатирани нарушения при възлагане на обществената поръчка и нарушения в строителния процес.
Финансовата подкрепа на Европейския съюз за проектните дейности на община Златоград е в размер на 450 383.37 евро, като помощта на Европейския фонд за регионално развитие е 382 825.86 евро, а националното съфинансиране -67 557.51 евро.
Гръцкият ни партньор ще получи финансова помощ, в рамките на проекта, за изпълнение на мерки за подобряване на безопасността на пътя от кръстовището на минералните бани в Термес, край село Кидари, до ГКПП Златоград. Реконструкция на улици в гр. Чепеларе са проектните дейности на втория български партньор в проекта.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития