A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕД № 224/01.06.2009 г. на Кмета на Община Златоградчетвъртък, 04 Юни 2009  1382

                                                                        З А П О В Е Д

№ 224/01.06.2009 г


На основание чл.44. ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № 184-А/11.03.2009 г на Областен управител гр.Смолян и Наредбата за водноспасителната дейност / ДВ бр.65 от 1996г/ и Наредба №11 на МЗ и МОСВ /ДВ бр.25 от 2002 г/ , относно обезопасяване на водните площи, плувни басейни, реки, езера, язовири и др. през летния сезон на 2009г.


                                                              З А П О В Я Д В А М:


1.  Забранявам къпането в р.”Върбица”, микроязовир „ Хасидере” / Заставата/ и язовир „Златоград”;

2. Задължавам фирмите и организациите стопанисващи пълно или частично, цитираните в т. 1 водни обекти да осигурят обозначаването им с табели и трайни знаци, че къпането в тях е забранено;

3. В община Златоград няма „Разрешени зони за къпане”по смисъла на Наредбата за водноспасителната дейност /ДВ бр.65 от 1996 г/ и Наредба №11 на МЗ и МОСВ /ДВ бр.25 от 2002 г/;

4. Единствените места за къпане през летния сезон в община Златоград са плувните басейни в хотел „Александрови къщи” на фирма „Бултекс” ООД и ЕТ „ЕДИЧО - ЕДУАРД БАШЕВ” гр.Златоград.

В тази връзка задължавам фирмите, стопанисващи плувните басейни да:

-   назначат правоспособни водни спасители и медицински лица;

- да предприемат необходимите мерки по осигуряването на необходимите здравно-хигиенни изисквания за функционирането на плувните басейни, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност /ДВ бр.65 от 1996 г/ и Наредба №11 на МЗ и МОСВ /ДВ бр.25 от 2002 г/;

5. Във връзка с организиране на ученически лагери през сезона, обръщам внимание на директорите на учебни заведения на територията на общината, за точно спазване на Наредба №2 от 24.04.1997 г /ДВ, бр.43 от 30.05.1997 г/ и Инструкция №1 от 03.07.1997 г / ДВ. бр. 57 от 18.07.1997 г/;

6. Разкриването на нови плувни басейни да става само въз основа на писмените заключения по т. 1 от РИОКОЗ, РЦЗ, ОДП и БЧК, а определянето на нови зони за къпане да се извършва по процедурата , определена с Наредба №11 на МЗ и МОСВ /ДВ бр.25 от 2002 г/.

7. Началника на РУ на МВР-Златоград да организира проверки и съвместно с главен специалист „Гражданска защита” при ОбА Златоград  да извършват регулярно проверки, като при констатирани нарушения да бъдат налагани санкции по Наредба №1 на ОбС Златоград;

Копие от заповедта да бъде връчена на ползвателите на водоеми, собствениците на плувни басейни, кметове и кметски наместници, директори на учебни заведения, РПУ гр.Златоград и гл. специалист „Гражданска защита”, за сведение и изпълнение.

Населението да бъде информирано чрез средствата за масова информация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Данко Сребрев- специалист „ Обществен ред  и сигурност и дейности при управление при кризи” .


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


 


изготвил:

Росица Христова - гл. експерт. „ООС , ССЗГ”


 


Съгласувано с:

Елка Чаушева- н-к отдел „УТ, ИК  и ООС


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития