A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започват консултациите за съставяне на Общинска избирателна комисиясряда, 27 Юли 2011  1188

До
Парламентарно представените партии и коалиции
в 41–вото Народно събрание

До
Извънпарламентарните партии, които имат представители
в Европейския парламент

ПОКАНА
за провеждане на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници, кметове на общини и кметства за 23 октомври 2011 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби и чл.30, ал. 2 от Избирателния кодекс, Ви каня на 01.08.2011 година, в 16,30 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация Златоград за провеждане на консултации за определяне състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия.
Според § 5, т.3 от Допълнителните разпоредби на Избирателния кодекс: „При провеждане на избори за общински съветници и кметове едновременно с избори за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България органите по чл. 30 осъществяват правомощията на органи по чл. 27, като, при до 150 избирателни секции на територията на общината се назначават 15 членове.
Съгласно чл. 30, ал.2, точки 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и решение № 30/18.07.2011г. на Централната избирателна комисия, моля да подготвите и представите в началото на консултациите следните документи:
1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица;
3. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултацията участват упълномощени лица.
4. Копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението към решението на ЦИК.
Изискуемите съгласно Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.
С уважение,
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития