A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Започват безплатни курсове за земеделци в община Златоградпонеделник, 07 Февруари 2011  1267

Златоградският център за професионално обучение започна изпълнението на проект по мярка 111 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В рамките на проекта ще бъдат проведени курсове по:
- „Растениевъдство” - с начални дати 7.03.2011 г.,24.03.2011 г. и 10.04.2011 г. - 150 уч.часа със срокове за подаване на заявления за записване съответно 1.03.2011г, 17.03.2011 г. и 3.04.2011 г.
- „Животновъдство” – три курса през месеците октомври, ноември и декември 2011 г- 150 учебни часа.
- „Лесовъдство” – три курса през пролетта на 2012 г. – 30 учебни часа.
Курсовете са безплатни за :
-регистрираните земеделски производители;
-управителите и работещите във фирми, регистрирани като земеделски производители;
-собствениците на гори или земи от горския фонд;
- управителите и работещите във фирми, собственици или ползватели на гори и земи от горския фонд.
Обучаваните имат право на дневни и пътни разходи. Получават Удостоверения за завършен курс.
Лицата, желаещи да бъдат включени в обучение подават или изпращат по пощата своите заявления като с предимство се записват:
- лица с одобрени проекти по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери”;
- лица с одобрени проекти по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”;
- одобрените ползватели на помощ по мярка „Агроекологични плащания”.

Това е една добра възможност за земеделците от Община Златоград да се възползват от европейските фондове за повишаване на своята квалификация като успешна предпоставка за запазване или достъп до финансови средства за развитие на своите стопанства.
За повече информация и записване можете да се обръщате към Общинска служба по земеделие, към Центъра за професионално обучение или на телефони 03071/50-61 и 0879500375.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития