A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА СГРАДИТЕ НА ОУ „В.ЛЕВСКИ” И СОУ „АНТИМ I” В ГРАД ЗЛАТОГРАДпетък, 16 Август 2013  1111

ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА СГРАДИТЕ НА ОУ „В.ЛЕВСКИ” И СОУ „АНТИМ I” В ГРАД ЗЛАТОГРАДНа 15.08.2013г. кметът на община Златоград, Мирослав Янчев, даде официален старт на изпълнението на енергоспестяващите мерки, включени в проектите на община Златоград към Международен фонд „Козлодуй” по Мярка 3 „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната”.
Съгласно подписаното Споразумение с Министерство на икономиката и енергетиката, през месец май тази година, община Златоград, в качеството си на Бенефициент по проекта, ще осъществява ежедневен контрол и мониторинг върху изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени в проектните предложения :
- полагане на топлоизолация с фасадно боядисване за сградата на ОУ „В.Левски” гр. Златоград, на стойност до 406 494 лева;
- частична подмяна на дограма, полагане на топлоизолация с фасадно боядисване за сградата на СОУ „Антим I” гр. Златоград, на стойност до 178 398 лева;
- подмяна на дограма, полагане на топлоизолация с фасадно боядисване за сградата на Общинска администрация Златоград (фасади „северозапад” и „югозапад”), на стойност до 187 996 лева.

Изпълнението на горепосочените дейности е продължение на политиката на Община Златоград за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинските училища и детски градини. С реализацията им ще се изпълнят всички енергоефективни мерки, препоръчани в енергийните одити, а за сградите ще бъдат издадени сертификати, отговарящи на енергопотребление - клас А.

Изпълнението на СМР е възложено на „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, след проведени процедури по Закона за обществените поръчки, от Министерство на икономиката и енергетиката. Консултациите за супервизията на изпълнението, одобрение на плащанията и предварителната оценка на резултатите от изпълнението на енергоефективните мерки, ще се изпълнява от „Енкон Сървисис” ООД, съвместно с „Енергоефект Консулт” гр. София.
Линейният календарен график на изпълнителя, съобразен с желанието на община Златоград, дава приоритет на строителните дейности в двете училища с оглед изпълнението им преди началото на учебната година.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития