A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заключителна пресконференция по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград”вторник, 28 Април 2015  658

На 27.04.2015г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” на Община Златоград.
С реализиране на предвидените проектни дейности е постигната основната цел на проектното предложение. Подобрена и модернизирана е здравната инфраструктура в Община Златоград. Въведено в експлоатация е специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности и предоставяне на висококачествено болнично обслужване на населението.
Проектите дейности се извършиха по Договор №BG161РО001/4.1-05/2011/013, сключен между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.
Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” се реализира в рамките на 24 месеца, считано от 21 май 2013г. и е на стойност 1 894 722,61 лв.
Доставено е специализирано медицинско оборудване за осигуряване на висококачествена диагностика, лечение и долекуване на стойност 1 439 592 лв., доставени са 65 апарата от 43 различна по вид медицинска апаратура за всички отделения.
С Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-69 от 20.02.2013г. на МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград е разрешено функционирането на отделение за долекуване и продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести. Отделението е обособено в три помещения с 5 легла и аспиратор. Поради липса на клинична пътека за финансиране на дейностите по долекуване на национално ниво, дейностите се извършват след заплащане от пациентите.
МБАЛ “Проф- д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград получи Лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели от 20.01.2015г., като един от генераторите на рентгеново лъчение е Компютърния томограф 16 среза (Somaton Emotion 16 Simens).
Останалите 64 апарата са въведени в експлоатация съответно на 18.07.2014г., 18.08.2014г. и 22.08.2014г. веднага след доставката им, като на лицата, които ще работят с апаратурата е проведено обучение.
Проектът обхвана строително – монтажни работи в помещения на болницата, в които се достави и монтира специализирано медицинско оборудване и апаратура, както и достъпа до тези помещения съгласно нормативните изисквания за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, подмяна на настилки, захранване с Ел и ВиК инсталации до новодоставеното медицинско оборудване, осигури се необходимия микроклимат чрез отопление, вентилация и климатизация. Помещенията се приведоха в съответствие с препоръките на енергийния одит чрез подмяна на дървената дограма с алуминиева дограма. Изпълни се нова система за прожароизвестяване, поднови се сигналната система за повикване от пациентите към здравния персонал.
Строително-монтажните работи възлизат на 397 655,71лв. и строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1809/05.12.2014г. на Зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол.
С успешното реализиране на планираните дейности се обезпечи физическата среда, подходяща за спецификите и функционалността на високотехнологичното оборудване, безопасност и комфорт за пациенти, лекари и медицински персонал.
Благодарение на вложените инвестиции са създадени необходимите технологични предпоставки за предоставяне на специализирани здравни услуги, подобри се значително работната среда и условията на труд на служителите на МБАЛ-Златоград.
В резултат на проекта ще се повиши мотивацията и удовлетвореността на служителите на болничното заведение, съответно и в повишаване качеството на извършваните от тях дейности.
Предвидените инвестиции ще повишат привлекателността на МБАЛ-Златоград и ще спомогнат както за задържане на настоящия болничен персонал, така и за привличането на висококвалифицирани специалисти в сферата на здравеопазването.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития