A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Забрана, относно употребата и продажбата на пиротехнически изделия на територията на община Златоградвторник, 29 Декември 2009  944

З А П О В Е Д

№ 494/21.12.2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, чл. 20 и чл. 38, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и във връзка с поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасност на движението, опазване на личното имущество и чистотата на територията на община Златоград по време на коледните и новогодишни празници

З А Б Р А Н Я В А М

1. Продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел по пазари, площади, улици, в павилиони на територията на община Златоград.
2. Продажбата на пиротехнически изделия, предназначени за увеселителни и културни цели в магазини и складове в нарушение на чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси, които нямат разрешение за търговия от началника на РУ на МВР по местонахождението на магазина (склада).
3. Продажбата на пиротехнически изделия в нестандартна опаковка, непридружени от сертификат за качество, издаден от производител и без инструкция на български език за безопасна работа с изделието.
4. Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на учебни заведения, детски градини, болницата, жилищните и административните сгради.
5. Хвърлянето на ракети, бомбички и други взривоопасни материали по време на коледните и новогодишни празници по пазари, улици, площади, междублокови пространства и др., които биха застрашили живота и здравето на гражданите.

За извършване на търговска дейност на пиротехнически изделия в магазини без издадено разрешение, нарушителите по т.2 от настоящата заповед се наказват съгласно чл. 28 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите с глоба от 500 до 2 000 лв. или с имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв. На нарушителите на т.5 от заповедта да се съставят актове по Наредба №1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в община Златоград.
Нарушенията на настоящата заповед да се констатират с актове, съставени от служители на РУ на МВР - гр. Златоград и гл. специалист „Гражданска защита” от общинска администрация Златоград.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на началника на РУ на МВР - гр. Златоград.
С настоящата заповед да бъдат запознати всички споменати по-горе длъжностни лица за сведение и изпълнение. Заповедта да бъде разгласена сред населението чрез средствата за масово осведомяване.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития