A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ С МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 2022 Г.понеделник, 20 Декември 2021  185

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ С МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД ПРЕЗ 2022 Г.

На 01.12.2021г. в Министерството на земеделието, храните и горите, Председателят на МИГ Кирково – Златоград Сали Рамадан подписа допълнително споразумение, с нов финансов ресурс  на МИГ Кирково-Златоград. С него е актуализиран   бюджета на  Стратегията до  7 174 908 лв.  Увеличението  касае мерки от Програмата за развитие  на селските райони 2014-2020. С допълнителните средства,  от  МИГ Кирково-Златоград  ще бъдат обявени нови процедури за прием на проекти по пет  мерки.  Мярка  4,1 е предназначена за земеделски производители, които искат да инвестират в свое  земеделско или животновъдно стопанство чрез покупка на различна  земеделска  техника или оборудване,  трайни насаждения или строителство. По мярка 4,2 - могат да кандидатстват  желаещите  да  преработват    селскостопански продукти - примерно за изграждане на мандри, кланици,  сушилни, пакетиращи  системи, дестилерия  и др.  Максималната сума на проектите по тези мерки е до 100 хил. лв, като малките производители са с предимство. Поради големия интерес през 2019,   с най-голям ресурс ще бъде приемът по мярка 6,4 – за неземеделски дейности.  През 2022, тази мярка ще бъде подходяща за производствени дейности  в малки фирми (до 10 човека), за всякакъв вид услуги  (без земеделски, горски, транспортни и финансови), както и за  развитие на занаяти.  Инвестициите в хотелиерство и  ресторантьорство също са допустими, но с  много нисък процент на финансиране. Останалите две мерки са предназначени за общини и сдружения - мярка 7,2 Инвестиции в публична инфраструктура и  мярка  7,5,1 Популяризиране на природното и културно наследство

Съгласно Решение на Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград, този ресурс,  заедно остатъчните средства, ще бъде обявен  през 2022 по посочения по следния  предварителен график:

Период

Процедура

Размер на безвъзмездното финансиране

Подходящи за:

01-02/2022

Марка 7,2 Публична инфраструктура

 

408 хил. лв

За изграждане,  ремонт, обновяване на улици, паркове, общинска социална,  спортна и образователна инфраструктура, културни обекти

02-04/2022

Мярка 6,4

Неземеделски дейности.

 

1 245 хил.лв

примерни  дейности  автосервизи,   фризьорски салони,  копирни центрове,  счетоводни,  проектантски услуги,  рекламни ателиета, медицински центрове и лаборатории,  цехове за производство,  пекарни, 

03-04/2022

Мярка 7,5,1

Култ.  и прир. наследство

59 хил .лв

За дейности на читалища и сдружения, насочени към природата и културата

04-05/2022

Мярка 4,1

Земеделски дейности

 

232 хил.лв

чрез покупка на трактор, земеделска и друга техника или оборудване,  трайни насаждения или строителство.

05-06/2022

Мярка 4,2

Преработка зем. продукти.

 

98 хил .лв

За преработка продукти от  селскостопански суровини – например производство на сирена, кашкавал,  месни изделия, чипс, кетчуп, бира, сладолед

 

Срокът на изпълнение на тези проекти  е удължен  - до 2025 г. Подробна информация за предстоящите приеми, може да намерите в сайта ва МИГ Кирково-Златоград, раздел „Прием на проекти“ www.mig-kirkovo-zlatograd.com    , както и  в сайта на ИСУН 2020. https://eumis2020.government.bg/    

Всеки прием ще бъде предхождан от обществени обсъждания.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 на МИГ Кирково-Златоград, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по ПРСР  2014-2020.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития