A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Важни предложения за подобряване на жизнената среда прави кметът на община Златоградсряда, 19 Януари 2011  1178

Важни предложения за подобряване на жизнената среда прави кметът на община ЗлатоградКметът на община Златоград внесе в Общинския съвет три важни предложения за подобряване жизнената среда в община Златоград:
1.Докладна записка за издаване запис на заповед в полза на ДФЗ, обезпечаваща авансово плащане, в размер на 50% от одобрената субсидия за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград”.

2.Предложение за поемане на дългосрочен дълг за проект „Рехабилитация на градски парк”.

3.Докладна записка за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС за подобряване на качеството на извършваните услуги от общинска дейност „Чистота”.

Господин Янчев очаква на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 27.01.2011 година, да се вземат важни за общината решения. Две от тези предложения са свързани с реализирането на проекти, за които вече общината подписа, с Държавен фонд „Земеделие”, договори за финансиране.
На 23.12.2010 година, кметът Янчев подписа още един договор с ДФЗ за реализиране на проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в с.Долен и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в град Златоград”. Имайки предвид голямата обществена значимост на проекта, кметът Янчев предлага на общински съвет, община Златоград да се възползва от възможността да получи аванс за изпълнение на проектните дейности, в размер на 50% от стойността на одобрената финансова помощ.
Поради невъзможност да бъдат осигурени собствени оборотни средства за реализацията на одобрените дейности по проект „Рехабилитация на градски парк”, е необходимо общината да вземе кредит за покриване на извършващите се разходи. Този момент бе дискутиран на обществено обсъждане за встъпване в дългосрочен дълг, където местната общност даде своето положително становище. Отчитайки мнението на местното население, господин Янчев внесе предложение в общински съвет за вземане на решение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите за местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, където могат да се ползват облекчените условия на кредитиране-90% от размера на лихвите се поемат от националния бюджет, без да се утежнява местния. Още повече, че общината не успя да се възползва от възможността да получи 50 % аванс за горецитирания проект, който ДФЗ отпуска за успешната реализация на проекти по Програма за развитие на селските райони.
Финансовата схема на програмите на Европейския съюз, които в момента осигуряват финансовата помощ за България, изисква наличие на оборотен паричен ресурс от страна на бенефициентите, който ще бъде възстановен след изпълнението на всички проектни дейности и въвеждането на съответния обекта в експлоатация.
Третото предложение, което кметът на общината прави е свързано с решаването на един сериозен проблем, произтичащ от недостига на съдове за временно съхранение на битови отпадъци, както и от липсата на специализиран автомобил, чрез който да се оптимизира графика за събиране и извозване на битовите отпадъци.
Кметът Янчев предлага на общински съвет да се поеме безлихвен кредит от ПУДООС, за закупуване на такъв автомобил, както и за закупуване на нови съдове за временно съхранение на битови отпадъци, без да бъде увеличена таксата за битови отпадъци, която жителите на общината плащат.
За редовното заседание на общински съвет през м. януари 2011 година, господин Янчев внесе и своя отчет за 2010 година, по програмата за управление.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития