A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Учредително събрание за учредяване на Клуб на пенсионеравторник, 17 Март 2009  1335

На 16.03.2009 г. се проведе Учредително събрание за учредяване на Клуб на пенсионера като сдружение с нестопанска цел с обществено-полезна дейност. На поканата на кмета Мирослав Янчев се отзоваха доста пенсионери. Сдружението има за цел задоволяване на духовните потребности на хората в третата възраст, насърчаване на тяхното творчество и самодейност, съхраняване на традициите, развитие на туризъм. Учредителното събрание избра Управителен съвет, в състав: Николай Деспотов, Тито Валенцов, Мария Маринска, Асен Саралийски и Елена Симеонова и гласува размера на членския внос, който е встъпителен и ежегоден. Встъпителният членски внос, в размер на 3 лв. се внася при приемането на кандидата като член на Клуба на пенсионера, а ежегодният, в размер на 5 лв., се внася до края на м.януари. На това събрание, кметът на община Златоград увери присъстващите в подкрепата, която те ще получат от местната власт. Изрази готовност да подпомогне регистрирането на новоучреденото сдружение в съда и да оказва съдействие при реализацията на неговата дейност.
Учредителното събрание избра за Председател на Клуба на пенсионерите – Златоград г-н Николай Деспотов.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития