A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартират строителните дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Златоградвторник, 13 Юни 2017  839

Стартират строителните дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в ЗлатоградНа 12.06.2017 Кметът на Община Златоград, Мирослав Янчев даде официалния старт на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и № 195, в гр. Златоград”.
В изпълнение на Общинския план за развитие, Община Златоград, вече десета година, изпълнява устойчива и последователна енергийна политика, чрез реализацията на проекти за енергийна ефективност, финансирани от Международен фонд «Козлодуй», Програма за хуманитарна помощ към Посолството на Съединените американски щати в Република България, Програма за безвъзмездна финансова помощ за проекти на местно равнище към Японското посолство, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и със средства от общинския бюджет.
Изпълнението на мерки за енергийна ефективност както в общинския сграден фонд, така и в частния сектор, се отразява не само върху подобряване на условията за живот и енергийните показатели на сградите, но и върху качеството на атмосферния въздух. Намаляването на вредните емисии в атмосферния въздух, прилагането на т.нар. «зелено строителство», съчетано с информационно стимулиране на гражданите да използват екологосъобразни системи и горива за отопление е политика, която Община Златоград прилага вече трети мандат.
Активната тенденция за разширяване на общинския план за устойчива енергийна политика продължава и през 2017 година, с реализирането на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони". По процедурата е осигурена безвъзмездна финансова помощ за обновяване и повишаване на енергийната ефективност на 9 многофамилни жилищни сгради с под 35 самостоятелни жилищни обекта. Публични сгради, държавна и общинска собственост, които също ще бъдат обновени с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 са сградите, в които се помещават Районно управление Златоград, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Гранично полицейско управление, Районен съд и Районна прокуратура.
Символична „Първа копка” бе направена в междублоковото пространство на бл. № 7 и блок № 8, защото сградите са част от проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195, в град Златоград”.
Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0119-C01, сключен между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
Той е насочен към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове №7, №8, №175, №181, №182 и №195. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво. Блоковете са включени за инвестиции, с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 80-те години на миналия век и от тогава не са обновявани цялостно.
Мерките, които са предписани за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение. Сградите ще придобият подходящ архитектурен вид.
Бюджетът на проекта възлиза на 1 177 982.86лева (с включен ДДС), което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ, като 1 001 285.45 лева, които са 85% от бюджета на проекта, са отпусната финансова помощ от Европейския съюз, а 176 697.41 лева (15%) са средства от националния бюджет.
Проектът е с продължителност 28 месеца, считано от 01.09.2016г.
След проведена обществена поръчка са избрани фирмите-изпълнители на строително-монтажните работи и строителния надзор:
1. Енергийно-ефективни дейности на бл.7 ще изпълнява „НСК СОФИЯ” ЕООД, с управител Светлин Владимиров;
2. На блок № 8 ще работи „Билдър-арх” ДЗЗД гр. Смолян, представлявано от управителя Стоян Чавдаров;
3. Строителни дейности на бл.№ 175 ще извършва „Диамант-строй” ЕООД гр. Златоград, с управител Раим Хаджиюсеин;
4. На бл. № 181 строителни дейности ще изпълнява „ЮГСТРОЙ” ООД гр. Златоград, представлявано от инж. Юри Големилов;
5. Ремонтни работи на бл.№ 182 ще извършва „Строител” ЕООД гр. Златоград с управител Христо Петков;
6. На бл. № 195 ще работи „Прима инженеринг” ООД гр. Кърджали с управител Валерий Гюров.
Строителните дейности за всяка една от сградите ще започнат през настоящата и следващата седмица.
Независим строителен надзор върху строителството ще осъществява „К И М КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ И ТЕХНОКОНТРОЛ” ДЗЗД гр. Хасково, представлявано от инж. Кинка Матанова.
Инвеститорски контрол на строежите, от страна на Общинска администрация Златоград, ще се осъществява от Севдалин Хаджиев и Невена Атанасова.
Очакваме от сдруженията на собствениците на жилищните блокове също активен контрол по отношение на качеството и организация на строителството.
Кметът на Община Златоград пожела, на всички участници в строителния процес, безаварийна работа и успешно завършване на предвидените строителни дейности, качествено и в договорения срок.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития