A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартират дейности по реконструкция, обновяване и оборудване в златоградската болницачетвъртък, 14 Ноември 2013  939

Стартират дейности по реконструкция, обновяване и оборудване в златоградската болницаНа 13.11.2013 г. се състоя пресконференция за оповестяване стартирането на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” на Община Златоград. Проектът се реализира по Договор №BG161РО001/4.1-05/2011/013, сключен между Община Златоград и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерациионни ареали”
С реализиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” се цели подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура чрез въвеждане в експлоатация на специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности и предоставяне на висококачествено болнично обслужване на населението.
Основните дейности на проектното предложение включват: доставката на модерно, специализирано медицинско оборудване за осигуряване висококачествена диагностика, лечение и долекуване – доставка на 68 различна по вид медицинска апаратура; строително-монтажни работи за привеждане на помещенията за инсталация на апаратурата към необходимите изисквания и осигуряване на достъп до здравна помощ на всички групи в неравностойно положение, чрез ремонт на съществуващи подходи и реализиране на нови с доставка на необходимите съоръжения за достъп до здравна инфраструктура на МБАЛ.
В МБАЛ и всички помещения с ново закупена апаратура ще бъдат реализирани следните строително – монтажните работи:
- нова водоснабдителна мрежа,
- цялостна подмяна на ел. инсталациите на Операционна 1 в Хирургично отделение, на Клиничната лаборатория и Рентгеново отделение,
- в помещенията, обект на интервенция ще бъдат реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност: подмяна на външна дограма, подмяна на етажни и преградни врати, полагане на топлоизолация по стени и подмяна на отоплителните стенни радиатори и тръбните връзки до вертикални щрангове;
- нова вентилационна и климатизационна инсталация е предвидена за Рентгеново отделение - Компютърния томограф, Физиотерапия и ЛФК – Кинезитерапия, Клинични лаборатории;
- нова Пожароизвестителна инсталация с гласово уведомяване при възникване на пожар с ретранслация на запис с готов текст;
- привеждане на подходите и маршрутите до новодоставеното оборудване - подмяна на вътрешно тяло и врати на асансьора,
- подмяна на козирката на главния вход,
- осигуряване на подходи към МБАЛ чрез доставка и монтаж на рампи за хора в неравностойно положение.

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” ще се реализира в рамките на 24 месеца, считано от 21 май 2013г. и е на стойност 2 000 000 лв., от които 84,14 % - съфинансиране от ЕФРР (1 682 740,73 лв.), 14,85 % - съфинансиране от националния бюджет (296 954,25 лв.), 1,02 % - собствен принос (20 305,02 лв.).


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития