A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира втори етап на прием на заявления за ползване на социални услуги по Проект „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“вторник, 01 Март 2016  838

Стартира втори етап на прием на заявления за ползване на социални услуги по Проект „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“

Стартира втори етап на прием на заявления за ползване на социални услуги по Проект „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“


 От 02.03.2016 г. стартира втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по Проект № BG05M9ОP001-2.002-0092-C001 "Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот" по Процедура: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.

Срокът за подаване на документи е до 16.03.2016 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция  град Златоград, ул. Славей №7А.

Във втория етап на проекта ще може да кандидатстват, за предоставяне на услуги по настоящия проект, всички ползващи услугите от проект „Нови възможности за грижа” по процедура „Нови алтернативи”.

След 16 март ще бъде направен подбор на 20 лични асистенти, 13 домашни помощника и 10 социални асистента.            

1. За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ  по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

1.1.Безработни лица;

1.2.Трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

1.3.Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.


2. Необходими документи за кандидатите-лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници:  

2.1 ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград

2.2.Документ за самоличност (за справка)

2.3 Автобиография

2.4.Документ за придобита образователна степен и квалификация;

2.5.Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

2.6.Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)

2.7.Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

2.8.Копие от удостоверение за преминато обучение по операция «Алтернативи» по ОПРЧР 2007 – 2013 г.


3. За ползватели на социални услуги от Център за услуги в домашна среда могат да кандидатстват:

3.1 хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване

3.2 хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване

3.3самотно живеещи тежко болни лица

3.4 семейства на деца с увреждания


4. Необходими документи за кандидат-потребители:

4.1 ЗАЯВЛЕНИЕ по образец /ще ви бъде предоставено в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград/

4.2.Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

4.3 Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

4.4Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

4.5.Медицински протокол на ЛКК (копие);

4.6.Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

4.7 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител).


Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0092-C001 за реализация на проект " Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот " по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития