A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира прием на заявления за ползване на социално – здравни услуги по Проект BG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот”петък, 01 Ноември 2019  793

Стартира прием на заявления за ползване на социално – здравни услуги по Проект BG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот”От 04.11.2019 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравни услуги в домашна среда по ПроектBG05M9OP001-2.041-0001 ”Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот” по Процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково – Златоград – По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград ”, чрез Водено от общностите местно развитие, финансиран от Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Срокът за подаване на документи е до 29.11.2019 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград ул. «Славей» №1.
По проекта ще бъдат назначени 15 Лични асистенти, и 15 Домашни помощника.

Ще бъдат назначени и специалисти, които да предоставят психологическа, социална и медицинска подкрепа на потребителите.

1. За Длъжностите -Социален работник», «Психолог» и «Медицинска сестра», по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
1.1. Безработни лица;
1.2. Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
1.3. Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за рано пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

2. Необходими документи за кандидатите:
2.1 Заявление – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
2.2 Документ за самоличност (за справка)
2.3 Автобиография
2.4 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
2.5 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
2.6 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
2.7 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за рано пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

3. За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ по проекта могат да кандидатстват лица, в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
3.1.Безработни лица;
3.2.Трудово заети лица: наети или самонаети, коитомогат да извършват допълнителен почасов труд;
3.3.Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за рано пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

4. Необходими документи за кандидатите- «Лични асистенти», «Социални асистенти» и «Домашни помощници»:
4.1 ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
4.2 Документ за самоличност(за справка);
4.1 Автобиография;
4.3 Документ за придобита образователна степен и квалификация;
4.4 Служебна бележка от месторабота(ако кандидатът работи);
4.5 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
4.6 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за рано пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
4.7 Копие от удостоверение за преминато обучение по операция «Алтернативи» по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

5. За ползватели на социални услуги от Център за услуги в домашна среда могат да кандидатстват:
5.1 хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
5.2 хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
5.3 самотно живеещи тежко болни лица;
5.4 семейства на деца с увреждания.

6. Необходими документи за кандидат-потребители:
6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ по образец (ще ви бъде предоставено в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград);
6.2 Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
6.3 Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
6.4 Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
6.5 Медицински протокол на ЛКК (копие);
6.6 Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
6.7 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител).

Лице за контакт: Николай Шопов – Ръководител на проекта - 0894744396


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития