A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира набирането на кандидати за ползване на услугатапетък, 27 Март 2015  914

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,
Информираме Ви, че стартира Проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Процедура за директно предоставяне 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с Община Златоград, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Документи се подават до 09.04.2015 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград .
1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват:
 ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
 ХОРА НАД 65 ГОДИНИ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ
 САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ТЕЖКО БОЛНИ ЛИЦА
 СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Необходими документи за кандидат-потребители:
 ЗАЯВЛЕНИЕ по образец (ще бъде предоставено в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград).
 Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 Медицински протокол на ЛКК (копие);
 Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА;
 ТРУДОВО ЗАЕТИ ЛИЦА: НАЕТИ ИЛИ САМОНАЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОЧАСОВ ТРУД;
 НЕАКТИВНИ ЛИЦА (СТУДЕНТИ ИЛИ ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ - В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ), КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОЧАСОВ ТРУД.

Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:
 ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в Център за социална рехабилитация и интеграция град Златоград
 Документ за самоличност (за справка)
 Автобиография
 Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
 Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
 Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи)
 Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 Копие от удостоверение за преминато обучение по операция «Алтернативи» по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

Кандидатите за лични асистенти подават документи до 09 април 2015 г., вкл. в „Център за социална рехабилитация и интеграция” град ЗлатоградПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ''Развитие на човешките ресурси'', съфинансиран а от Европейския социален фонд на Европейския съюз съобразно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития