A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоградсряда, 14 Септември 2022  480

Стартира изграждането на нова паркова среда в Златоград

Днес, със символична първа копка и водосвет за здраве и безаварийна работа, поставихме началото на проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
Целта на проекта е да се създаде изцяло нова среда за обществено ползване в общинския център, която освен рекреативни функции, ще подобри и микроклимата в населеното място. Проектното предложение е изготвено въз основа на нуждите на жителите на община Златоград за повече пространства за отдих и почивка, места, на които да се събират и да общуват помежду си. В новата паркова среда ще бъдат обособени нови зелени площи, зони за рекреация и детска площадка в имота, който представлява естествено продължение на вече изградения градски парк и допълва новата визия на централната градска част. Ще бъде оформена диагонална алея от цветна дървесна растителност, декоративен парков павилион, заобиколен от кътове за почивка с дървени перголи и пейки, ще бъдат изградени детски площадки, площадки за фитнес и други елементи на парковия дизайн.
След проведена обществена поръчка Община Златоград сключи договор с „ВЕРА    СТРОЙ“ ЕООД, с предмет „Строително-монтажни работи, включително: доставка и монтаж на съоръжения за обзавеждане на паркови пространства в град Златоград“- част от проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“, на стойност – 464 399,51 лв.
Строителен надзор на обекта ще осъществява „Екоинженеринг“ ЕООД, а ЕТ „Дженерел – А – Олег Николов“ ще извършва авторския надзор при изпълнение на СМР.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 380 573,26 лв. без ДДС.
При определяне на прогнозната стойност за възлагане изпълнението на СМР дейностите, чрез обществена поръчка, се взе предвид ръстът на цените за строителство и след актуализацията на количествено-стойностната сметка, необходимите средства за изпълнение на СМР дейностите са в размер на 557 300,62 лв. с включен ДДС.
Общата стойност на проектното предложение, след търгуване, е в размер на 509 231,85 лв. без ДДС.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития