A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Становище, относно проект за областна здравна карта на област Смолянсряда, 16 Юни 2010  1827

Становище, относно проект за областна здравна карта на област СмолянУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с проведена на 14.06.2010 г. работна среща на Комисията за изработване на проект на Областна здравна карта на област Смолян, бих искал да ви информирам за изразеното ми становище до Министерство на здравеопазването, до Комисията по здравеопазване към Народното събрание, до Комисията за изработване на областната здравна карта на област Смолян.
Изработването на проекта на Областна здравна карта на област Смолян е свързано с потребностите на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ и е част от реализирането на националната здравна политика. Необходимостта от оптимизиране на здравната мрежа в национален мащаб трябва да бъде съобразено с осигуряване на качествено и съвременно здравеопазване с отчитане на регионалната специфика.
Предложеният проект на Областна здравна карта не се подкрепя от представителите на съществуващите общински лечебни заведения, защото не отчита спецификата на региона и основните характеристики на всяко лечебно заведение, а и поради следните факти:
1. Реформирането на болничната помощ на регионален принцип, трябва да бъде съобразено с демографските показатели, здравния статус на населението и пътната инфраструктура.
2. Критериите за определяне на нива на компетентност на болничните структури, предложени в Методиката за изготвяне на Областна здравна карта, не могат да бъдат приложени с еднаква тежест във всяка от общините на областта и поради това някои от общините са неравнопоставени.
3. Предлаганата осигуреност с болнични легла в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”, гр. Златоград, предполагащ липса на леглова база за Хирургично и Акушеро-гинекологично отделения, противоречи на основната цел на Областната здравна карта за осигуряване на равнопоставен достъп и равномерно териториално разпределение на медицинските услуги. Закриването на споменатите отделения ще доведе до затрудняване на работата и влошаване качеството на медицинското обслужване на останалите отделения в МБАЛ - Златоград, на спешната помощ и на общопрактикуващите лекари.
4. Лечебните заведения в граничните общини, би следвало да бъдат обособени като самостоятелни лечебни заведения, със специален статут като напр. „болница в гранична и труднодостъпна община”, даващ им възможност да съществуват самостоятелно.
5. Осигуряването на навременна качествена медицинска помощ следва да бъде съобразено със съществуващите рискове при отдалеченост на населението над 50 км. от Областната болница и продължителност на времето за транспортиране на болните над 60 мин.
6. Тенденциите в развитието на туризма в Златоградския регион изискват наличие на адекватно здравеопазване, което би могло да се осигури при наличие на основните отделения в МБАЛ.
7. Посочените в Методиката минимални критерии за нива на компетентност на структурите, непозволяващи игнорирането на нито един от тях, са ограничаващи и неотчитащи спецификата на нуждите на населението в общината.
8. Разпределението на болничните легла в област Смолян, съгласно Методиката, е съобразено с отрицателния механичен прираст на населението, но не и с териториалното разпределение на населените места в областта, където има наличие на голям брой села, с малко на брой жители, но на голямо разстояние от областната болница. В резултат на това, драстично се намалява броя на болничните легла за активно лечение в областта.

Изразявам категорично несъгласие с проекта за Областна здравна карта, който би довел до лишаване на жителите от общините Златоград, Неделино и Кирково от навременно висококвалифицирано хирургично и акушеро-гинекологичино лечение. Съгласно предложения вариант на Областна здравна карта, пациентите в посочените общини ще бъдат принудени да пътуват над 60 км. и над 60 мин. при труден, пресечен, високопланински терен и задължително преминаване през връх Печинско, който при зимни условия е труднопроходим.
Предлагам МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД , гр. Златоград да запази действащите си хирургично и акушеро-гинекологично отделения и получи статут на „гранична и отдалечена” болница.
В резултат на гореизложеното настоявам становището ми да намери отражение в окончателния вариант на Областната здравна карта и МБАЛ Златоград да запази своята цялост по отношение на съществуващи отделения, леглова база и специалисти и доразвие капацитета в сферата на долекуването и продължителното лечение.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития