A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Становище на местната общност, относно проекта на Областна здравна картапонеделник, 27 Април 2009  1283

След няколко проведени срещи между представители на местната власт и МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов”, гр. Златоград по повод изготвения проект за Областна здравна карта, работна група от представители на общинска администрация, общински съвет и МБАЛ разработи становище, което ще бъде изпратено до комисията за изработване на областната здравна карта, до министъра на здравеопазването, до Министерски съвет и до комисията по здравеопазване към Народното събрание.
В становището на местната общност са изложени следните аргументи:
1. Реформирането на болничната помощ на регионален принцип, трябва да бъде съобразено с демографските показатели, здравния статус на населението и пътната инфраструктура.
2. Предлаганите критерии при разработката на областната здравна карта не могат да бъдат приложени с еднаква тежест във всяка от общините на областта и поради това някои от общините са неравнопоставени.
3. Базисният модел за осигуреност с болнични легла в МБАЛ II ниво, предполагащ липса на леглова база за някои отделения като напр. хирургично и акушеро-гинекологично отделения, противоречи на основната цел на Областната здравна карта за осигуряване на равнопоставен достъп и равномерно териториално разпределение на медицинските услуги. Закриването на споменатите отделения ще доведе до затрудняване на работата и влошаване качеството на медицинското обслужване на останалите отделения в МБАЛ, на спешната помощ и на общопрактикуващите лекари.
4. Изключването на легла за хирургично и акушеро-гинекологично лечение, поради прилагане на критериите и изискванията за съответната медицинска специалност е нерегламентирано с действащото законодателство.
5. Лечебните заведения в граничните общини, би следвало да бъдат обособени като самостоятелни лечебни заведения в предложения Интегративен модел.
6. Разработването на критерий „болница в гранична община” е задължителен.
7. Осигуряването на навременна качествена медицинска помощ, като втора цел на Областната здравна карта следва да бъде съобразено със заложен критерий „отдалеченост на населението над 50 км. или продължителност на времето за транспорт на болните над 60 мин. от областната болница” .
8. Тенденциите в развитието на туризма в региона изискват наличие на адекватно здравеопазване, което би могло да се осигури при наличие на основните отделения в МБАЛ.
9. Осигуряването на качествено здравеопазване в общините с доказан структурен дефицит би трябвало да бъде областен здравен приоритет, залегнал в Областната здравна карта.
10. Срокът за изготвяне на Областната здравна карта следва бъде удължен минимум до 30.12.2009 г. с цел реално отчитане потребностите на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ и изработване на здравна карта, съответстваща на изискванията на европейските стандарти.

Местната общност в община Златоград изразява категорично несъгласие с проекта за Областна здравна карта, който би довел до лишаване на жителите от общините Златоград, Неделино и Кирково от навременно висококвалифицирано хирургично и акушеро-гинекологично лечение. Съгласно предложения вариант на Областна здравна карта, пациентите в посочените общини ще бъдат принудени да пътуват над 60 км. и над 60 минути при труден, пресечен, високопланински терен и задължително преминаване през връх Печинско, който при зимни условия е труднопроходим.
МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград трябва да бъде МБАЛ II ниво със запазване структурите на хирургично и акушеро-гинекологично отделения и със статут на „гранична или отдалечена” болница. Критерии за това да бъдат алгоритмите по съответните клинични пътеки, гарантиращи добрите медицински практики, както и осигуреността с необходима медицинска апаратура, материално-техническа база и наличие на квалифицирани специалисти.
Становището е подписано от кмета на общината, председателя на Общински съвет, управителя и медицинския съвет на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, управителя на Медицински център ООД, гр. Златоград и завеждащия ФСМП, гр. Златоград като очакванията на всички са искането на община Златоград да намери отражение в окончателния вариант на Областната здравна карта и МБАЛ Златоград да запази своята цялост по отношение на съществуващи отделения, леглова база и специалисти и доразвие капацитета в сферата на долекуването и продължителното лечение.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития