A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ЗЛАТОГРАД СЕ ОБУЧАВАТ ПО НОВ МЕТОД – ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯсряда, 21 Септември 2016  872

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ЗЛАТОГРАД СЕ ОБУЧАВАТ ПО НОВ МЕТОД – ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯИмаме удоволствието да Ви информираме, че на територията на Община Златоград започна обучение по новата специалност „Консултант по подкрепена заетост“, финансирано в рамките на международен проект COACH@WORK по линия на програмата „Еразъм+“.
Специалността е с код 7620102 „Консултант по подкрепена заетост“ – трета степен професионална квалификация и беше добавена към Списъка на професиите за професионално образование и обучение със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД 09-1035/29.07.2016 г.
Обучението цели да внедри модела на подкрепена заетост (ПЗ) и да подготви специалисти, които да го прилагат за пръв път в България, с цел кариерно консултиране и намиране на платена заетост на лица с трайно намалена работоспособност. В рамките на европейския проект COACH@WORK бе създадена обучителна програма за подготовка на консултанти по ПЗ, която включва 6 задължителни и 3 избираеми модула:
М1: Осведоменост за уврежданията;

М2: Придобиване на ключови и преносими компетентности от клиентите с увреждания;

М3: Практически методи и инструменти в процеса на осигуряване на услуги по подкрепена заетост;

М4: Дигитални помощни технологии, които подкрепят образованието, заетостта и благополучието на хората с увреждания;

М5: Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на процеса;

М6: Прилагане на личностно-центрирания подход;

М7: Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане;

М8: Кариерно консултиране – методи на пазара на труда;

М9: Практическо прилагане и взаимоотношения с институции.

Първата пилотна група, която щетества съдържанието и ще бъде подготвена да подкрепя хора с увреждания в процеса на намиране и задържане на подходящо работно място е сформирана в гр. Златоград, а въвеждащото обучение се проведе на 12.09.2016 г. в сградата на Общината. Обучителният курс се осъществява със съдействието и подкрепата на Община Златоград, а обучители са българските партньори по проектаCOACH@WORK. Специалистите от социалните услуги на територията на Общината ще имат възможност да надградят своите умения и да използват нови методи при подкрепата на хора с увреждания итяхното приобщаване на отворения пазар на труда. Следващите групови сесии ще бъдат проведени съответно на 17-ти, 24-ти, 31-ви октомври 2016 г.
За още информация можете да посетите отново интернет сайта на общината или официалния сайт на проекта COACH@WORK: http://supportemployment.eu/elearning/page.php?id=27ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития