A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДсряда, 23 Март 2016  1669

От 01.02.2016 г., Община Златоград въведе система за разделно събиране на отпадъците, с цел намаляване на тяхното количество, което се депонира на Регионалното депо в гр. Мадан. Основната идея на местната власт е по този начин да се избегне, през 2017 година, увеличаване размера на годишната такса за битови отпадъци. В тази връзка е важно всеки жител на град Златоград да осъзнае задължението си да събира РАЗДЕЛНО отпадъците си, като поставя в :

ЖЪЛТИЯ ЧУВАЛ – пластмасови и метални отпадъци от опаковки – пласмасови бутилки от вода, олио, безалкохолни, кофички от кисело мляко, пластмасови туби или шишета от козметика и санитарно-почистващи препарати, пластмасови чашки и тарелки, почистени от храна, палети и каси, метални кенчета от напитки и почистени консервни кутии;

СИНИЯ ЧУВАЛ – хартиени и картонени отпадъци – вестници, списания, картонени кутии от сокове, мляко, бонобони, бисквити и др., хартиени торбички и чували.

ЗЕЛЕНИЯ ЧУВАЛ – само стъклени опаковки – почистени бутилки и буркани от всякакъв вид и цвят, стъклени шишенца от козметиката.

Като събираме разделно всеки от нас допринася не само за намаляване количеството на отпадъците, извозвани до Регионалното депо, но и за намаляване на разходите за транспорт и на средствата за депониране и отчисленията, които плащаме за тон депониран отпадък.
Законът за управление на отпадъците нормативно определя ежегодно завишаване на размера на годишните отчисления за тон депониран отпадък, което сериозно се отразява върху размера на такса битови отпадъци, особено в общините, които не събират разделно.
С въвеждането на разделното събиране на отпадъците, местната власт цели намаляване или запазване размера на такса битови отпадъци. Това може да се случи само, ако всички спазват ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО отпадъците си.

Изграждането на ефективна система за разделно събиране на отпадъците е КОЛЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ.
В тази връзка, за спазване на задълженията за разделно събиране на отпадъците, Община Златоград ще осъществява постоянен контрол и ще разчита на ВСЯКА ПРОЯВА НА ЕФЕКТИВЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ОТ ВАША СТРАНА.
При всяко събиране ще се води статистика на домакинствата ПРЕДАЛИ или НЕ разделно събрани отпадъци. Обобщената информация в края на годината ще бъде определяща за размера на такса битови отпадъци за 2017г., като за домакинствата неучаствали в системата за разделно събиране на отпадъци, размерът на таксата ще бъде по-висок.

Системата за разделно събиране на отпадъците е в пълно съответствие с член 19, ал.3, т. 6 от ЗУО и чл. 5 от Наредба № 5 за управление на отпадъците в Община Златоград, одобрената с решение № Е 1059 от 26.05.2015 г. на Общински съвет – Златоград.
За изпълнение на задълженията си, Кметът на Община Златоград е сключил договор за сътрудничество с идеална цел и без финансови ангажименти с „Екоефекти” ЕООД, в качеството му на юридическо лице, което притежава необходимите разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на Община Златоград.
Телефони за допълнителна информация и контакт – 0884 600172, 0884600191, 0884600178.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
График за събиране и извозване на разделно събраните отпадъци;
Специализирана брошура с указания за разделно събиране на отпадъците;
Задължителни указания;
Решение № Е 1059 от 26.05.2015 г на ОбС за одобряване на Наредба № 5 за управление на отпадъците в Община Златоград;
Наредба № 5 за управление на отпадъците в Община Златоград;
Закон за управление на отпадъците
Договор № 20 от 05.02.2016 г., сключен между Община Златоград и „ЕКОЕФЕКТИ” ЕООД;


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития