A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Създаване на местно партньорство в Златоградчетвъртък, 11 Юни 2015  671

Създаване на местно партньорство в ЗлатоградВчера, на 10.06.2015 г. в залата на Общински съвет Златоград се проведе работна среща за сформиране на местно партньорство, което да има право да кандидатства за осигуряване на финансиране по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. На срещата присъстваха представители на Общинска администрация, Неправителствени организации, юридически и физически лица. За успешното кандидатстване по мярката и конкретно по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, новосформираното местно партньорство ще кандидатства съвместно с МИГ Кирково.
Финансова помощ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” се предоставя за извършване на следните дейности:
1. Подпомагане процеса по създаване на местни инициативни групи в селски райони;
2. Подкрепа за придобиването на умения и създаването на капацитет за функционирането на такива групи на местно ниво;
3. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани по ЕЗФРСР или по повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
5. Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
6. Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.
Предстои вземането на решение от Общински съвет Златоград за подкрепа на новосъздаденото партньорство и съгласие за кандидатстване със съвместното проектно предложение.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития