A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна на недвижими имотипонеделник, 19 Декември 2011  1069

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

57

гр. Златоград, 16.12.2011 г.


Община Златоград, област Смолянска  обявява, че с влязъл в сила подробен устройствен план на гр.Златоград се предвижда отчуждаване на имот за нуждите на общината, за реализиране на част от ул.”Горски извор”, кв.138 по ПУП на гр.Златоград, одобрен със заповед № РД 221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС гр.Смолян

Предлага се замяна на част от общински терен – поземлен имот с идентификатор 31111.35.329 по кадастрална карта на гр.Златоград с площ 95кв.м., предвиден за изключване от ул.”Костадин Фердинандов” и включване в новообразуван УПИ ХІІІ-35.702 в кв.138 по ПУП на гр.Златоград и цена определена от лицензиран оценител в размер на 2 220  лв. без ДДС,

с част от поземлен имот с идентификатор 31111.35.702 по одобрена кадастрална карта с площ 36 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІІ-1489, кв.138 по ПУП на гр.Златоград, попадащ в улична регулация между о.т 865 и о.т.864 на ул.”Горски извор” и цена определена от лицензиран оценител в размер на 1080,00 лв. без ДДС.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития