A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценкапетък, 02 Февруари 2018  2203

Съобщение

за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка


 


Община Златоград обявява на заинтересованите лица и общественост, че е стартирала процедура за провеждане на консулатции по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2.06.2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.)


1. Информация за контакт с Възложителя: 


Община Златоград, със седалище и административен адрес на управление: град Златоград, област Смолян, улица „Стефан Стамболов” № 1, ЕИК 000614938, представляванa от Мирослав Митков Янчев, в качеството му на Кмет на Община Златоград.

Пълен пощенски адрес: 4980, гр. Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №1;

Телефон: 00359 3071 25 51; факс:  00359 3071 40 23; www.zlatograd.bg

E-mailоbа-zlatograd@zlatograd.bg

Лице за контакти: Радост Атаносова, тел. 0895272282,

е-mail: r.atanasova@zlatograd.bg


2. Обща информация за предложения План

а) основание за изготвяне на Плана – Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Златоград е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията.

б) период на действие - Общият устройствен план  на Община Златоград предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година, като е разработена  урбанистична хипотеза с планов хоризонт до 2040 година.

в) теритериален обхват -  общински.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) - всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на общината.

д) основни цели на плана - Главната  нова цел на териториалното и селищно устройство в нашата страна  е “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, организации, така и на всеки отделен гражданин”.

Целта на Общият устройствен план е създаване на оптимална териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината.

е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавиня бюджет – МРРБ и общинския бюджет, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници – републикански и общинския  бюджети, публични фондове, предприятия, средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции.

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Златоград се разработва в две фази:


· Първа фаза – Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;

· Втора фаза – Окончателен проект.

Общественото обсъжданенаПредварителния проект ще се проведе в гр. Златоград, в малката зала на ОНЧ „Просвета 1908”, на втори етаж, наоснование чл.127, ал.1 от ЗУТ, заедно с изговения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок на 08.03.2018 година от 17,30 часа.

3. Орган, отговерен за ПРиемането на Плана и орган, отговорен за прилагането на плана.

Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет  Златоград. Приложението му е приоритет на Възложителя. 1. Място за публичен ДОСТЪП - Предварителен проект на ОУП на община Златоград, Екологичната оценка с приложенията към нея и Нетехническото резюме са на разположение на интересуващите се на:

 2. В стая № 5, на IV-етаж  в сградата на общинската администрация Златоград всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в периода от 02.02.2018 година до 08.03.2018 година.

 3. На интернет страницата на Възложителя - http://www.zlatograd.bg/  в периода от 02.02.2018 година до 08.03.2018 година.

 4. На интернет страницата на компетентния по Закона за опазване на околната среда орган – РИОСВ Смолян  - http://smolyan.riosv.com /.


Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, 4980, гр. Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" № 1, на Е-mail адресите на общината оbа-zlatograd@zlatograd.bg или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ Смолян 4700, П.К. 99, ул. „Дичо Петров” № 16: : riosv-smolyan@mbox.contact.bg 1. Предварителен проект на Общ устроствен план - решение;

 2. Предварителен проект на Общ устройствен план – опорен план;

 3. Предварителен проект на Общ устройствен план - записка;

 4. Доклад за екологична оценка;

 5. Приложения към Доклада за екологична оценка;

 6. Нетехническо резюме на Доклада за екологична оценка.

 7. Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „Циганско градище” (BG0000372).


 


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития