A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТчетвъртък, 29 Март 2012  1066

„Извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито” открита с решение №75/16.02.2012 г. на кмета на община Златоград

Община Златоград, уведомява представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация, и юридически лица с нестопанска цел, че на 30.03.2012 г. в 10:30 часа в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1 ще бъдат отворени постъпилите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито”, открита с решение №75/16.02.2012 г. на кмета на община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития