A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИсряда, 16 Май 2012  1085

Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява представляващите участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, че на 22.05.2012 г. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници по процедури за възлагане на обществени поръчки с предмети, както следва:
 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на площад на централната градска част на гр. Златоград”, открита с решение №91/24.02.2012 г. на кмета на община Златоград - ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени в 10:00 часа.
 „Извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на площад на централната градска част на гр. Златоград”, открита с решение №92/24.02.2012 г. на кмета на община Златоград – ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени в 10:30 часа.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития