A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИсряда, 18 Април 2012  1131

Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява представляващите участниците в процедурите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, че на 23.04.2012 г. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници по процедури за възлагане на обществени поръчки с предмети, както следва:
 „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито”, открита с решение №45/30.01.2012 г. на кмета на община Златоград - ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени в 13:30 часа.
 „Извършване на строителен надзор при реализиране на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р.”Върбица”, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито”, открита с решение №75/16.02.2012 г. на кмета на община Златоград – ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени в 15:00 часа.ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития