A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАчетвъртък, 07 Март 2013  1014

Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни дейности за преодоляване на последици от вредното въздействие на води на територията на община Златоград през януари 2012 г. на обект „Доизграждане на дъждовни водостоци по ул. „Гривица” кв. 154 и кв. 153 и по ул. „Рупите”, кв. 153 в гр. Златоград, открита с решение №14/10.01.2013 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 11.03.2013 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития