A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С грижа за зелените площи и общинските тереничетвъртък, 25 Юни 2009  1483

С грижа за зелените площи и общинските терени На редовното си заседание от 23 юни 2009 г. Общински съвет Златоград прие нова наредба за управление на зелената система на територията на общината. С нея се цели да се регламентира ползването на озелените площи за подобряване на жизнената среда и облика на населените места. В Наредбата се въвеждат редица ограничения спрямо озеленените площи, като преустановяване отдаването под наем на озеленени площи, общинска публична или частна собственост за временна търговска дейност, неиздаването на разрешителни или схеми за поставяне на преместваеми обекти в озеленените площи в първа градска зона, не продължаване сроковете на сключените договори за предоставените под наем на терени в озеленени площи за поставяне на преместваеми обекти. В предвидените зелени площи, които не са реализирани като такива могат да се изграждат единствено спортни и детски площадки, летни естради, временни паркинги, атракциони и открити изложбени площи. Всички инвестиционни проекти за хотели, къщи за настаняване, обществени и с особено значение сгради ще бъдат окомплектовани с част „паркоустройство и благоустройство”.
С наредбата се цели съхраняване, опазване и витализиране на зелените терени и растителност, а също и ограничаване на изполване на зелените площи за складиране на дърва и материали, увреждане на растителността, замърсяването и изхвърлянето на отпадъци в нея, ползване на дърветата за рекламни и предизборни материали.
Удължен бе срока за преустановяване разпореждането с общински имоти или части от тях, образувани в резултат на изграждане на колектори. Отхвърлено бе предложението на кмета на общината за въвеждане на временен мораториум за строителство в Стария град и Възрожденски комплекс, поради необходимост от прецизиране на докладната записка в частта - точно описание на обектите, въвеждане на правила, вместо забрани и за други зони, мерки за съществуващи отклонения, регламентиране на стартирали процедури, правно основание.
По докладна записка на директора на ОУ „Васил Левски” Златоград, бе взето решение за упълномощаване на кмета за предприемане на всички мерки за освобождаване на терена върху който е поставен обект от наемателя в двора на училището. С договор от 1992 г, терен от двора на училището е предоставен под наем от общината на Владимир Енчев, за поставяне на павилион с производствено предназначение. В разрез с договора, наемателят е пренаемал терена с помещението, като в последните три години, същото не се използва. Срокът на договора е изтекъл на 31/12/2007 г., но въпреки това наемателят не го освобождава. В решението се казва още, че при принудително освобождаване на терена, всички разходи следва да бъдат за сметка на ползвателя, който също следва да заплати и цената за ползване на терена от датата на изтичане срока на договора до датата на освобождаване и предаване на терена. Общинска администрация Златоград своевременно е изпратила писмо до Владимир Енчев с което го кани да предприеме необходимите действия за освобождаване на терена – да премахне преместваемия павилион. Действията следва да се извършат до 26.06.2009г., при неизпълнение ще се издаде заповед от кмета на община Златоград за изземване на имота.
След като в двора на училището съвсем скоро бе открита спортна площадка по хокей на трева и тенис на корт, амбицията на училищното ръководство e освободените терени от неправомерното владеене да се ползват за изграждане на площадка по безопасност на движението.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития