A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Резултати от многофондовото финансиране на МИГ – проектите за малки и средни предприятияпетък, 10 Декември 2021  182

Резултати от многофондовото финансиране на МИГ – проектите за малки и  средни предприятия

Приключи  успешно изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково-Златоград  по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. По тази оперативна програма, още на първи прием бяха одобрени  7 проекта от Златоград и Кирково, на обща стойност 2,2 млн лева.

Размерът на финансирането е 90%, а предназначението на средствата  - инвестиране в ново технологично оборудване, насочено към подобряване на производствения капацитет на  ключово-определящи за региона малки и средни предприятия. Общият размер на сключените договори е в  рамките  на 99,8 % от приноса на ОПИК 2014 – 2020 към Стратегията на МИГ. Всички финансирани проектни предложения са изпълнени успешно през 2020 и 2021 г., като реално изплатената безвъзмездна финансова помощ  е в размер на 96,2% от договореното.
В резултат на подкрепените проекти и дейности се подобри конкурентоспособността, експортния потенциал и пазарното присъствие на седем малки и средни предприятия от територията на МИГ  Кирково-Златоград  чрез внедряване на технологии за подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет, подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
Споделяме накратко какво постигнаха тези предприятия:
ЕТ „Сателит ТМ Антон Симеонов“  достави и  внедри ново оборудване за пренос на цифрова телевизия и високоскоростен широколентов достъп до интернет, изграждане на мрежа с оптична свързаност до всеки клиент. Това разнообрази предлаганите услуги и чувствително подобри качеството и надеждността им.

 


Картина, която съдържа закрито, син, стая, малък  Описанието е генерирано автоматично Картина, която съдържа седящ, син, компютър, малък  Описанието е генерирано автоматично„Кирково“ ООД  е машиностроително предприятие, специализирано  в производство на хидравлични цилиндри и помпи. Закупеното по проекта оборудване включваше роботизирана система за изпълнение на технологични операции в трудна среда. Това повиши значително производителността на операциите и допълнителната безопасност на работни места с висока степен на риск.

 

 

 

 

„Свобода 97“ Златоград и „Ем Текс 05-Амедия  Пашова“  чрез своите проекти  въведоха в експлоатация специализирани  шивашки машини  и софтуер, довели до чувствително повишаване на производителността  и диверсификация на продуктите.   С проектите, финансирани по ОПИК,  се въведоха редица технологични новости.
Паралелно с производствената дейност, „ЕмТекс 05“, реализира успешна  и   туристическа дейност, чрез Стаи  за гости „ЕмМар“.


A picture containing building, outdoor, window  Description automatically generated

 


Картина, която съдържа текст, закрито, препълнен  Описанието е генерирано автоматично„Белотекс 95“ АД, Златоград е производител на спално бельо и тъкани от памук и полиестер, а в последните две години – и на защитно медицинско оборудване и лични предпазни средства. Чрез проекта по ОПИК, предприятието включи  в производствения си   парк нови   42  професионални и високотехнологични машини.  Част от  тях са напълно автоматизирани и са предназначени за производството на спално бельо, завивки и шалтета. Друга част от оборудването  осигури  възможност за производство на нови продукти – медицинско  и строително работно облекло. Третата група машини-  водят до автоматизиране на производството.

 

 

„Ес Би Ен-Виолета Беширова“  Златоград изпълни успешно проекта по ОПИК и  подобри  производствените процеси във фирмата, Производственото предприятие   достави широк набор от оборудване - специализирани високоскростни шевни мешини  и системи, машини  за безшевно съединяване на материали,  преси и системи за гладене.
Картина, която съдържа текст, закрито  Описанието е генерирано автоматичноЗММ Златоград  АД,  се представя като производител на закрити кабеловодещи вериги, ножодържачи, профили, оранжерии  и редица други рол-форминг изделия.  Чрез проекта по ОПИК фирмата закупи стругове с цифрово-програмно управление, вертикални  обработващи центрове  и софтуер за инженерно проектиране. От фирмата твърдят, че това са едни модерни машини, високоточни и високопроизводителни, с които постигат  по-добри резултати.  Споделят, че благодарение на Местната инициативна група кандидатстването по проекта е било успешно, а резултатите- осезаеми.
            Малките и средни предприятия са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи и са източник на предприемачески умения и иновации в селските райони. Те са ключови за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика и  е важно за тях да има възможности за допълнително финансиране.

Именно затова, МИГ Кирково-Златоград смята, че многофондово финансиране на Стратегиите за ВОМР е от изключителна важност за териториите на местните инициативни групи.  МИГ Кирково-Златоград планира в местната стратегия за   следващия програмен период  да бъдат включени и  мерки по  програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Настоящата публикация е в рамките на Споразумение №50-41/27.04.2018 на МИГ Кирково-Златоград, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” по ПРСР  2014-2020.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития