A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Резултати от изпитванията на питейната вода в Златоградвторник, 28 Март 2017  995

Уважаеми съграждани,

Уведомявам ви, че резултатите от проведения химичен анализ - изпитване на тежки метали в една проба (кадмий, олово, никел, арсен, цинк, мед, манган, желязо, хром (общ)) за качеството на питейната вода, проба от която е взета на 27.03.2017 г. в 14.00ч., от водоснабдителната мрежа в гр. Златоград, ул. „Ахрида”№9, бл.№3, ап.14, както и от шахтови кладенци №1 и №2, захранващи водоснабдителната мрежа на гр. Златоград, са готови. Двете акредитирани лаборатории, на които бяха предоставени пробите са: Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда, гр. Хасково.
Всички резултати от изпитването са в допустимите стойности и норми, определени в Наредба №9/16.03.2017 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. (изм. ДВ, бр.102 от 2014 г.).
Публикуваме сканирано копие на протокола от изпитване, проведен от акредитираната лаборатория в гр. Хасково и Първичните протоколи от изпитване от лабораторията към РЗИ, гр. Пловдив. Резултатите от изпитванията за арсен, от лабораторията в гр. Пловдив, ще ни бъдат предоставени на 29.03.2017 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Протокол от изпитване № 14-0184 от 27.03.2017 г. на Регионална лаборатория Хасково, към Изпълнителна агенция по околна среда на Министерство на околната среда и водите.
Протокол от изпитване № 14-238 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (краен потребител)
Протокол от изпитване № 236 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (шахтов кладенец 1)
Протокол от изпитване № 14-237 на Специализирана лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив (шахтов кладенец 2)


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития