A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданитепетък, 22 Февруари 2019  490

Информация от Министерството  на правосъдието във връзка с Регламент (ЕС) 2016/1191, в сила от 16. 02. 2019 г.


Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.


По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.


Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:


-              документи от съд или съдебен служител;


-              административни документи;


-              нотариални актове;


-              официални удостоверения върху частни документи;


-              документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .


Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.


-          раждане


-          смърт


-          това, че лицето е живо


-          име


-          брак, брачна дееспособност и семейно положение


-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака


-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство


-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство


-          произход или осиновяване


-          местоживеене и/или местопребиваване


-          гражданство


-          липса на съдебно минало


-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка


Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.


Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.


Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития