A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Работна среща с местния бизнес проведе кметът Янчеввторник, 09 Октомври 2012  1258

Работна среща с местния бизнес проведе кметът Янчев На 08.10.2012г. по инициатива на кмета на община Златоград г-н Мирослав Янчев се проведе работна среща с представители на местния бизнес, на която се коментира решението на Управителния съвет на Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на първия подобект „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” към проект „Интегрирано използване на термо-минералните води, натрупани в геотермалната система „Ерма река – Елидже”. Безвъзмездната помощ, която е отпусната на община Златоград за изграждане на сондаж с дълбочина 860м /водовземно съоръжение/ и надземната конструкция на геотермален водоизточник в с. Ерма река, е в размер на 3 990 323,93лв.
Кметът на община Златоград откри срещата като представи накратко какви са възможностите и перспективите за оползотворяване на термоминералното находище, открито в недрата на община Златоград. Представителите на бизнеса коментираха доколко тези възможности реално могат да бъдат използвани като потенциал за разрастване на туризма в Златоград в областта на балнеология и предоставяне на СПА услуги, спортния и терапевтичен туризъм. В процеса на обсъждане се повдигна и въпроса за топлофициране и горещо-битово водоснабдяване не само на обществени, но и на частни сгради, а така също и за използването на топлата вода за развитие на геотермално промишлено рибовъдство, както и на алтернативни форми на земеделие, включващи оранжерийно производство.
Представителите на бизнеса увериха местната власт в пълната си подкрепа за развитието на балнеологията и СПА туризма в Златоград.
С цел подготовка на община Златоград за кандидатстване с проектни предложения през следващия програмен период на Европейския съюз, кметът Янчев отправи предложение, до всички присъстващи, да представят своите виждания, относно стратегическите проекти и приоритети на местната власт за 2014-2020 г. „Изключително важно е община Златоград да има ясна визия за своите приоритети, за чиято реализация да се търси финансовата подкрепа на Европейския съюз. За да се случи това е необходимо за стратегическите идеи и приоритети да бъдат подготвени работни проекти”, сподели Янчев. С оглед подготовката на Общинския план за развитие за следващия програмен период 2014-2020 г., кметът на общината отправи апел към всички, които имат предложения за развитието на община Златоград да ги споделят.
На срещата с местния бизнес господин Янчев представи информация за строителните дейности, които ще се реализират през следващата година: реставрация на три сгради паметници на културата в Златоград: Чалъкова къща, Взаимно училище, Пачилова къща; изпълнение на мерки за енергийна ефективност на три общински сгради в Златоград: СОУ „Антим Първи”, ОУ „Васил Левски”, сградата, в която се помещава общинска администрация; изграждане на сондаж за топлата вода. Очаква се през 2013 г. община Златоград да започне реализацията на проекта за водния цикъл, а така също и ремонтно-възстановителни дейности на сградата на МБАЛ „проф. д-р Ас. Шопов”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития