A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проведе се работна среща между кмета на общината и членове на Инициативна група от граждани на Община Златоградвторник, 19 Декември 2017  1211

Проведе се работна среща между кмета на общината и членове на Инициативна група от граждани на Община Златоград На 18.12.2017 г. се проведе среща между Кмета на Община Златоград и представители на местната общност, на която се обсъдиха притесненията на жителите на общината за състоянието и качеството на водата в река Върбица.
На срещата присъстваха Мирослав Янчев – Кмет на Община Златоград, Емилия Кръстева – Председател на Общински съвет Златоград, служители в Общинска администрация Златоград, Велин Кетипов – ръководител на ВиК ЕООД район Златоград и членове на Инициативната група: Жечка Хаджийска, Невина Вунцова, Теменужка Караджова, Стефка Команова, адв. Феликс Ефимов, Йордан Динчев.
Мирослав Янчев запозна присъстващите с проведената, на 13.12.2017 г., среща на Междуведомствена комисия и предложените мерки за подобряване на екологичното положение в общината. Кметът подчерта, че всички представители на компетентните институции, присъствали на работната среща и определени със заповед на Областния управител на Област Смолян, заявили, че няма отклонение в показателите на питейната вода в Златоград, на база извършени анализи и представени протоколи. Предложените мерки за подобряване функционирането на хвостохранилище „Ерма река” са:
• Пробите от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на гр. Златоград и от повърхностните води на река Върбица да става в присъствието на представители от местното население;
• Засилен контрол от РИОСВ – Смолян при интензивни валежи и снеготопене, относно спазване на условията в разрешителното за заустване на отпадъчните води;
• От Басейнова дирекция ИБР Пловдив да бъде дадено предписание на „Горубсо Златоград” АД за представяне на План – програма с мероприятия, които дружеството да изпълни, съгласно заложените мерки в Плана за управление на речните басейни. Предписано е също дружеството да подобри пропускателната способност на р. Ерма река в опашката на хвостохранилището; възлагане на проект за помпено транспортиране на отпадъка от обогатителната фабрика до опашката на хвостохранилището; почистване на част от езерото, заето от тръстика;
• При обилни дъждове в района да се извършва ежедневен собствен мониторинг на водите на пункт „Изход тунел”, а при нормална обстановка един път седмично - за определяне на стойностите по показател „неразтворени вещества”;
• Монтиране на електронно табло пред Община Златоград и Община Кирково за публикуване на резултатите от анализите на водите.
• Мерки за подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на град Златоград, като прединвестиционно проучване за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода в града; прединвестиционно проучване за алтернативно водоснабдяване на Златоград;
• Да се канят представители на местната власт и гражданското общество при вземане на проби от водата на шахтовите кладенци;
• Своевременно изпращане на протоколите от изпитване на водата от всички институции за публикуването им в официалната интернет страница на Община Златоград;
• Увеличаване честотата на мониторинг от ВиК ЕООД със засилен контрол на показателя pH на водата.
Представителите на местната инициативна група заявиха желание за единодействие на местната власт, областната управа и гражданското общество в посока подобряване на качеството на водата и екологичната обстановка в Община Златоград. За да бъдат разсеяни всякакви съмнения за спекулация със здравето на хората, ВиК дружеството ще предостави информация от кой кладенец е извършвано водоподаването към града.
Инициативната група предложи да се потърси съдействие от централната власт за ревизиране на недействащите рудници на територията на общината и тяхното изолиране, с цел намаляване на риска от замърсяване на околната среда.
Кметът на Община Златоград пое ангажимент да отправи покана към екипа от Българската академия на науките, който, през 2000 г., прави доклад за екологичната обстановка в Община Златоград на тема „Екологично въздействие на минно-добивната дейност –комплексно изследване в долината на Ерма река, Мадански руден район”. Идеята е да се продължи изследването, отчитайки настоящата екологична ситуация в региона ни.ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития