A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проливни дъждове в община Златоградпетък, 18 Януари 2013  1345

Проливни дъждове в община ЗлатоградЯзовир "Златоград” прелива от 15.00 часа, но обстановката все още е спокойна и не се налага обявяване на бедствено положение. Свикан бе кризисният щаб на общината и има готовност за пълна евакуация на жителите при нужда. Бяха евакуирани само производствените предприятия в долната част на река Върбица, като има пълна готовност, ако се наложи да се евакуира и населението. Нивото на река Върбица се е повишило от преливащата вода от язовир „Златоград”. В общината има три откъснати пътища от свлечени земни маси, като машини вече са разчистили част от свлачищата и те са частично отворени за преминаване. В село Аламовци има свличане на земна маса, а заради малко свлачище е откъснат пътя за махала Кобилин дол до селото. В село Старцево от дъждовете са изнесени две улици, получен е и сигнал и свлачище в село Пресока. В Златоград има регистрирани няколко сигнала за наводнени сгради – жилищни и административни. Разчистването на свлачищата ще продължи и утре. Голяма опасност създава и стар мост в началото на града, който при всеки дъжд се превръща в тапа за придошлата река Върбица и покачва нивото й с около 2 метра.
От 8.00 часа сутринта в община Златоград са паднали над 89 литра на квадратен метър дъжд, а за 24 часа количеството на валежите е над 130-140 литра. Това е сериозно количеството дъждовна вода, като се има предвид, че през 1996 година, когато в община Златоград имаше големи щети от наводнения, количеството на валежите беше над 150-160 литра на квадратен метър.
Кметът Янчев посочи пред медии, че е актуализиран списък с обекти, за които се очакват средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, заради щетите, нанесени в общината от наводненията през февруари 2012 г. „Нужно е да се изградят водостоци, отводнителни шахти, налага се и ремонт на участък от канализационната мрежа, защото при силен дъжд се наводняват междублокови пространства и избени помещения на сградите в града. Тези обекти трябва да се реализират, за да се избегнат такива наводнения”, каза Янчев. Той поясни, че през миналата година са завършили подпорната стена на левия бряг на река Върбица, средствата за която са били отпуснати от Междуведомствената комисия и Оперативна програма „Регионално развитие”. След няколко седмици предстои и реализацията на дейности, предотвратяващи наводнения на улица „Гривица”в Златоград.
През последните десет години, на територията на община Златоград, р.Върбица, приток на р.Арда, предизвиква две големи наводнения - през 1991г. и 1996 г., които нанасят големи щети на населението по нейното поречие, а много хора намират и смъртта си.
Община Златоград е добре снабдена с водни ресурси. Гъстотата на речната мрежа варира в границите на 1,5 - 2,5 км./кв.км. Средногодишните валежи достигат до 1200 л/кв.м. Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и зимата, и съчетани с големия водосборен басейн на р.Върбица, са предпоставка за големи прииждания на реката. Река Върбица е с обща дължина 98,1 км. и водосборна площ 1202,8 кв.км. Реката води началото си от вливането на притоците Малка река и Голяма река в центъра на град Златоград. И двата потока имат нарушение на естествения си отток, чрез съществуващите хидротехнически съоръжения – язовир „Златоград” на Малка река и хвостохранилище „Ерма река” на р.Ерма река – приток на р. Голяма река. Влияние върху климатичните условия в община Златоград оказват надморската височина и особеностите на релефа.
Град Златоград е поставен в природни условия, предполагащи високи стойности на речната вълна - компактна водосборна област, стръмни планински склонове, сравнително рехава растителност, слаба влагоемкост на почвите, близост до Средиземноморието, където се формират значителни атмосферни валежи. Всички тези физико-географски условия компилират реална възможност за катастрофални наводнения. Самият факт, че реката е създала значително по размери речно корито, като в същото време обичайното водно количество е твърде малко, говори за многократната разлика между максималните и средните стойности на водното количество.
Опустошителните наводнения през 1991 и особено през 1996 година са последните доказателства за високата потенциална опасност от този вид природни бедствия – наводнения, предизвикани от падането на обилни дъждове или интензивно снеготопене.
Река Върбица, която се влива в р. Арда е и най-бързооттечната река, което създава предпоставки за сериозни наводнения в равнинните части на планинския терен.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития