A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Регионална програма за управление на отпадъците, за периода 2016 -2020 год.сряда, 07 Декември 2016  869

В изпълнение разпоредбите на чл.52, ал.6 от Закона за управление на отпадъците и Решение №3 / 25.06.2015 год., на Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Мадан (създадено на 23.12.2010 г. и включващо общините Мадан, Златоград и Неделино), е изготвена Регионална програма за управление на отпадъците, за периода 2016 -2020 год.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния Кодекс и чл.52, ал.7 от ЗУО, заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящият проект, на официалната интернет страницата на Община Златоград, да направят предложения и да изразят становища по проекта, на електронен адрес: ObA-Zlatograd@zlatograd.bg или в Центъра за информационно и административно обслужване на Общинска администрация Златоград.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Регионална програма за управление на отпадъците, за периода 2016 -2020 год


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития