A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРАсряда, 07 Декември 2011  1132

МОТИВИ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА     ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради зачестилите прокопавания на елементи на техническата инфраструктура на територията на общината и възникналите в резултат на това проблеми при изпълнение задължението на физическите или юридическите лица за нейното възстановяване, съобразно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове  и с цел регламентиране на правила  и ред за извършване на прокопавания в обхвата на пътя – улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства на територията на община Златоград и включените в нея населени места и селищни образувания, включително разкопавания при аварии и реконструкция на съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура,  предлагам на вашето внимание проект на Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград, като се надявам на заседания на Постоянните комисии към Общински съвет Златоград през месец декември 2011 г. предложението ми да бъде обсъдено и да се приеме следния

ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет Златоград приема Наредба   за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград,  в сила три дни след приемането й.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


В изпълнение разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове очаквам в срок до 17.30 часа на 21.12.2011 г.  вашите предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград като се надявам, че с приемането на този нормативен акт ясно ще се регламентира разрешителния режим и координирането на действията в  случаи на разкопаване на инфраструктурата на територията на общината с поставени срокове, указания за възстановяване и съответните гаранции от страна на участниците в този процес.


Приложение:


  1. Проект на Наредба за  за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград


 Вашите предложения и становища можете да подавате в деловодството на общинска администрация.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития