A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпетък, 03 Декември 2010  1332

МОТИВИ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО  ПАРТНЬОРСТВО НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД И ПРОГРАМА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД


                      

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Решаването на редица въпроси от местно значение в сферата на благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината, опазването на околната среда и поддържането на елементите на техническата инфраструктура, на фона на ограничените бюджетни средства, с които община Златоград разполага, са основна предпоставка за търсене на форми за сътрудничество между общината и частния сектор. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за община Златоград за 2011 г. /210,1 хил. лв./, определен в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и ниският размер на собствените приходи ни задължават да търсим  допълнителни средства и начини за изграждането  и поддържането на общинската инфраструктура.

Публично-частното партньорство е един от водещите инструменти за реализацията на инфраструктурни проекти, като негови основни предимства са извършването на  благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост, чрез насърчаване на гражданското участие.

Предлагам на вашето внимание проект на Наредба за публично-частно  партньорство на община Златоград и проект на Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в община Златоград, като се надявам на заседания на Постоянните комисии към Общински съвет Златоград през месец декември 2010 г. предложението ми да бъде обсъдено и да се приеме следния                               

ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 , ал.2, чл.59, 60 и 61 от ЗМСМА Общински съвет Златоград приема Наредба за публично-частно  партньорство на община Златоград и Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в община Златоград, в сила от 01.01.2011 г.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове очаквам в срок до 17.30 часа на 17.12.2010 г.  вашите предложения и становища по проекта на Наредба за публично-частно  партньорство на община Златоград и Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в община Златоград,


Приложение:  1. Проект на Наредба за публично-частно  партньорство на община Златоград

  2. Проект на Програма за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти в община Златоград

  3. Методически указания на Министерство на финансите за публично-частно партньорство


 


Вашите предложения и становища можете да подавате в деловодството на общинска администрация.


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития