A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпетък, 24 Февруари 2012  1227

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 дни Община Златоград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допъление на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Златоград

Мотиви: Имотите, стопанисвани от общинските училища и детски градини, се ползват за общообразователни нужди. До 2011г. за тях не е заплащана такса битови отпадъци През изминалата 2011г. с решение № Д 874/29.06.2011г. на общински съвет Златоград е прието, учебни и детски заведения на територията на община Златоград с отчетни стойности на недвижимите имоти над 300 000лв. да заплащат 10% от стойността на задълженията за такса битови отпадъци и учебни и детски заведения на територията на община Златоград с отчетни стойности на недвижимите имоти под 300 000лв. да заплащат 20% от стойността на задълженията за такса битови отпадъци. Това изменение важи само за 2011г. Бюджетните средства само за издръжка на сградите са недостатъчни. Ръководствата на учебните и детски заведения не са в състояние да плащат дължимата такса и за битови отпадъци. С настоящето предложение, се цели такса битови отпадъци за учебните заведение да остане такава каквато е била през 2011г.
Така също в подкрепа на възможността за оперативно управление на общинската собственост, включително на тази която е предоставена на второстепенни разпоредители, в Приложение № 10 към чл. 68, като т. 52; т. т.52а и т.65 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето на местните такси и цени на услуги са определени цени на услуги, които услуги и права се предоставят от второстепенните разпоредители – училищата по скоро. Таксите, които следва да се събират от детските гради. Но в Глава Трета Цени на услуга и права, предоставени от Общинска администрация Златоград на физически и юридически лица, съгласно чл.67., всички цени на услуги и права, се предоставят от общинска администрация Златоград. Тази глава следва да се промени, както и самия чл. 67 – наредбата да даде възможност второстепенните разпоредители да събират тези такси.
Във връзка с привеждане на действащата Наредба № 8 в съответствие със законовите разпоредби и рационалното й прилагане на основание чл. 8, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове общински съвет Златоград:

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет Златоград приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение № Д 72/28.03.2008г., изменена с Решение № Д 143/30.06.2008г., изменена и допълнена с Решение № Д 312/26.02.2009г., изменена с Решение № Д 440/11.09.2009г., Решение № Д 555/30.01.2010г., Решение № Д 629/28.04.2010г., Решение № Д 646/10.05.2010г., допълнена с Решение № Д 682/27.07.2010г., Решение № Д 725/29.09.2010г. и изменена с Решение № Д 777/27.01.2011г. (в сила от 01.01.2011г.), Решение № Д 874/29.06.2011г. (в сила от 01.07.2011г.) на Общински съвет Златоград, както следва:

§ 1. Досегашното заглавие на глава трета Цени на услуга и права, предоставени от Общинска администрация Златоград на физически и юридически лица се отменя и си създава ново заглавие Цени на услуга и права, предоставени от община Златоград и второстепенни разпоредители на физически и юридически лица.

§ 2. чл. 67 се отменя и се създава нов чл. 67 със следния текст:
Чл. 67. Всички цени на услуги и права, предоставени от община Златоград и второстепенни разпоредители се определят с тази наредба.

§ 3. В Преходни и заключителни разпоредби § 10 се отменя и се създава нов § 10 със следния текст:
§10. чл. 23а важи от 01.01.2012г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4 Изменението и допълнението на наредбата влиза в сила от ………..
§ 5. Останалата част от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги остава непроменена.МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития